Становище относно Решение на МС за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2014 г. – 2016 г.

Въз основа на направения анализ на прогнозата, КНСБ счита, че:

1. Прогнозираният ръст на БВП е съответно 1.8%, 2.9% и 3.4%. Положително е, че се залага на последователен ръст. Той обаче е недостатъчен, за да се реализират националните цели в областта на заетостта и догонваща политика по доходите. За да може да се постигне ниво на заетост от 76% през 2020 г., съгласно стратегия 2020, годишният ръст на БВП трябва да надхвърля 4%.

2. Делът на разходите в БВП варира около 40% и поради това може да се смята за удовлетворителен.

3. Връща се обаче тенденцията за намаляване на бюджетния дефицит – 2%, 1.8%, 1.5% и 1.1%. Този подход силно ще намали възможностите за бюджетно финансиране в различни сектори. Да не забравяме, че към края на 2014 г., съотношението държавен дълг – БВП ще достигне 22.1%, като страната ни ще запази позицията си на втората държава с най-нисък дял в ЕС след Естония. В този смисъл покриването на бюджетни дефицити до 2% от БВП не би трябвало да създава проблеми.

4. Няма намерения за промени в данъчната политика. Не се коментират данъци, които биха могли да доведат до допълнителни приходи, в това число: данъка върху финансовите транзакции, въвеждане на прогресивно подоходно облагане, увеличаване на данъка върху дивидента, въвеждане на данък богатство. Отсъстват виждания за необлагаем минимум или възстановяване на платен данък върху дохода (с изключение на 2015 г.). Не се коментира въвеждането на семейно подоходно облагане. Няма политика по отношение на ваучерите за работническо хранене.

5. Очакваният ръст на преките чуждестранни инвестиции за периода 2014 – 2016 г. е едва 0.4% на сто. Видно е, че трябва да се положат много повече усилия за привличане на чуждестранни инвестиции.

6. За периода се предвижда намаляване на безработицата на 10.9%. Прогнозира се добра тенденция, но остава сериозният проблем с ниските бюджетни средства за финансиране на активните мерки на пазара на труда. Предложихме 145 млн. лв., а в бюджет 2014 се заложиха 73 млн.лв.

7. През 2015 г., се предвижда само 2% ръст на средствата за заплати, а през 2016 г. сумата се запазва. Предложението на КНСБ за 10% ръст на работните заплати в бюджетния сектор отново не се припознава. Нещо повече, в някои сектори заложените средства за работни заплати няма да са достатъчни за компенсиране на увеличаването на минималната работна заплата – непедагогическия персонал в училищата.

Остава нерешен и проблемът за взаимоотношенията между първостепенните и второстепенни разпоредители с бюджет. Като правило вторите се чувстват винаги ощетени.

8. Една от основните слабости на прогнозата е, че нейните допускания (Приложение 2 на прогнозата) са с еднакви стойности за тригодишния период по почти всички показатели. Залага се на промени в минималната работна заплата за страната, ръст на максималния осигурителен доход и максималната пенсия. Без промени остават равнището на гарантирания минимален доход, редица обезщетения и помощи и вноски в множество фондове на осигурителната система.

9. Разходните тавани по отделни първостепенни разпоредители се запазват за почти всички през целия период, в това число и за Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката. Този подход ще създаде трудности при финансирането на нови политики. Допълнително, не е ясна причината за радикалното намаляване разходния таван на МИЕ от 122.8 на 79.3 млн. лв.

Говорейки за разходните тавани по първостепенни разпоредители с бюджет, не може да не отбележим факта, че с ПМС № 1 допълнително са завишени приетите в бюджет 2014 г. бюджети на редица министерства, но сред тях липсват такива като МТСП с възлови към него агенции, като Агенция по заетостта и Агенция социално подпомагане, където с години наред работните заплати не са вдигани. Същото се отнася и за транспортното министерство с ИА „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” и правосъдното министерство със своята главна дирекция „Изпълнения на наказанията”. Изключително ниски са заплатите и в общинската администрация.

10. Упоменати са някои промени в единните разходни стандарти, но само за 2014 г.

11. Заявява се решимост за оптимизиране на администрацията без до момента да има стратегия по този въпрос.

Бюджетната прогноза за периода 2014 – 2016 г. има своите положителни страни, но като цяло отново се повтарят стари слабости, свързани най-вече със социалната политика. Отново ще останат сериозни проблеми по отношение доходите, заетостта, социалното осигуряване и социалната закрила.

Считаме, че тази прогноза трябваше да бъде предварително обсъдена със социалните партньори в рамките на заседание на НСТС, но въпреки това тя бе приета от МС на заседанието му на 15 януари 2014 г.