Позиция на КНСБ относно закона за стачките

КНСБ смятат, че 14 дни е достатъчен срок за преговори преди стачка...

П О З И Ц И Я
на
Ръководството на КНСБ
ОТНОСНО: Законопроекта за изменение и допълнение на
Закона за уреждане на колективните трудови
спорове, подготвен от народните представители Петър Мръцков, Златко Златев, Трифон Митев и Иван Горомилов
След подробно запознаване със законопроекта за изменение и до-пълнение на ЗУКТС, подготвен за внасяне от народните представите-ли Петър Мръцков, Златко Златев, Трифон Митев и Иван Гороми-лов,както и мотивите към него, Ръководството на КНСБ заявява:
- Въвеждането на задължителна арбитражна процедура при НИ-ПА, го превръща в извънредна съдебна институция, каквато съг-ласно Конституцията на Република България е недопустима. За отбелязване, е че по време на провеждане на задължител-ната арбитражна процедура, работниците и служителите ня-мат право на протестни действия /митинги, шествия и ма-нифестации/, което допълнително ги лишава от техните права, както предвижда новосъздадената ал.2 от чл.9 на проекта.
- Изразяваме категорично несъгласие с предвидената в проекта задължителна процедура пред Националния институт за поми-рение и арбитраж, по отношение на решаването на колективните трудови спорове, като затрудняваща упражняване на конститу-ционното право на стачка на работниците и служителите. Както е известно, тази процедура се заплаща от страните по спора и по този начин това ще доведе до невъзможност на едната страна /работниците и служителите/ да защити своите права и законни интереси.
- Налагането на НИПА като институция която урежда колективните трудови спорове, не може да става за сметка единствено на спо-рещите страни, без държавата да гарантира финансово задъл-жителните процедури. Нашият анализ показва, че 90 % от стачките са по повод на неизплатени работни заплати или за повишаване на работните заплати. Не може да се задължа-ват работниците и служителите при защита на своите законни права и интереси чрез стачка да бъдат принуждавани да преми-нат първо през процедури, за които трябва да плащат за пос-редници и арбитри за да могат да упражнят конституционното си право на стачка.
- Считаме, че удължаването на срока на преговорите без спора-зумение между страните е грубо вмешателство в правото им да водят преговори по свободно избрана от тях процедура. 14-дневният срок предвиден в ЗУКТС е напълно достатъчен за пре-говори и сключване на споразумение. Предложението за изме-нение и допълнение предвижда срокът за провеждане на непосредствени преговори от 14 дни да стане 30 дни. Това ненужно удължава процедурата. И досега в ЗУКТС съществува възможност да се водят преговори по-продължително време, ако страните преценят че имат нужда от това.
Ръководството на КНСБ категорично не приема горепосочения законопроект, като ограничаващ конституционните права на стачка и синдикален протест на работниците и служителите. Настояваме за из-готвянето на нов закон за уреждането на конституционно гаранти-раното право на стачка, съобразен с Европейската социална харта и актовете на Международната организация на труда.
За пореден път се правят промени в ЗУКТС на части, с които отно-во се уреждат трудови отношения във фирми и ведомства, докато КНСБ настоява да се приеме изцяло нов закон, който да бъде съобра-зен с Конституцията, с регламент за провеждане на национална, от-раслова и браншова стачка. Считаме че приемането на законопроекта в този му вид ще доведе до негативни последици в социален план и отдалечаването на страната ни от европейските практики, като на ба-за на подобни основания, касаещи ограничаването на правото на стачка и синдикален протест, през месец октомври 2005 г., по инициа-тива на КНСБ бе заведена колективна жалба № 32/20057 срещу Бъл-гария до съвета на Европа. След осъдителното решение на експерти-те на Комитета по социални права към Съвета на Европа, ЗУКТС бе променен и частично бе разширено правото на стачка. Отпадна заб-раната за стачка в системата на енергетиката, съобщенията и здраве-опазването. В този смисъл, Ръководството на КНСБ декларира, че ако бъдат приети промените в ЗУКТС, които да ограничават конституци-онното право на стачка и синдикален протест по законов път или чрез административни ограничения в отделните фирми и ведомства, чрез въвеждането на безкрайни във времето правила и процедури или по какъвто и да е друг начин, и те бъдат приети от Народното събрание, то КНСБ ще предприеме чрез своите стачни структури синдикални действия и ще сезира отново Съвета на Европа чрез процедурата за колективни искания уредена във факултативния протокол на Евро-пейската социална харта /ревизирана/ и ратифицирана от Република България през 2000 г.
гр. София
08.01.2008 г.
Президент на КНСБ:
/доц. д-р Желязко Христов, д.м./