Позиция на КНСБ относно плоския данък

Днес, 17 декември 2007 г., в пленарната зала на НС на второ четене предстои окончателното обсъждане и приемане на промените в Закона за данъка върху доходите на физическите лица....

ПОЗИЦИЯ
НА РЪКОВОДСТВОТО НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ
ПО ВЪВЕЖДАНЕТО НА ПЛОСКИЯ ДАНЪК
Днес, 17 декември 2007 г., в пленарната зала на НС на второ четене предстои окончателното обсъждане и приемане на промените в Закона за данъка върху доходите на физическите лица. В тази връзка КНСБ за пореден път заявява своята категорична позиция против въвеждането с промените в ЗДДФЛ на плоския данък.
Същността на този тип данък категорично противоречи на договореностите от подписания между правителство, работодатели и синдикати Пакт за икономическо и социално развитие на Република България до 2009г., за усъвършенстване на прогресивното подоходно облагане и намаляване на данъчните ставки върху ниските и средни доходи.
Плоското облагане е в интерес на високодоходните групи от населението и е в ущърб на ниско и среднодоходните. Жизненото равнище на населението в България, критично ниските доходи, изискват точно обратна данъчна политика.
Ще се въведе данък, прилаган от едва 15 страни в света, по- голяма част от които развиващи се.
Нещо повече, новият данък ще бъде без необлагаем минимум, което се практикува само от една страна в света – Грузия. Това до голяма степен ще обезсмисли положените усилия за въвеждането на официална методика за определяне на линията на бедност. Ще се обезцени идеята за силна връзка между праг на бедност - минимална работна заплата - необлагаем минимум. Окончателно ще се заличи и идеята за въвеждане на необлагаем минимум спрямо изплащаните от работодателя социални разходи в пари.
Очертаващото се отпадане на всякакви форми на семейното подоходно облагане ще означава зачеркване на няколкогодишните усилия в тази област и на така силно прокламираните идеи за въвеждане на пълно семейно облагане още от следващата година. Предвижданите за компенсация увеличения на детските добавки в никакъв случай не могат да заместят идеите на семейното облагане.
Допълнителен удар върху доходите на населението ще нанесе и поредното увеличаване на личната осигурителна вноска, с което съотношението между приноса на работодателя и работника вече ще е 60:40. Не се дават никакви гаранции, че личната вноска няма да се увеличава повече. Напротив, преобладава схващането, че съотношението трябва да достигне 50:50 – нещо, което се наблюдава само в две страни – Германия и Полша.
Прилагането на плосък данък, отпадането на необлагаемия минимум и повишаването на личната осигурителна вноска ще ощети над 1 000 000 души със заплати до 490 лева. За компенсиране загубите на хората в частния сектор, КНСБ, КТ «Подкрепа» и национално представителните организации на работодателите подписаха национално споразумение. Работодателите в България се призовават да повишат от 01.01.2008 г. работните заплати на всички работници и служители, получаващи доходи до 490 лв, които ще получат намаление на нетните трудови възнаграждения след законовите удръжки, в размер, осигуряващ най-малко покриване на това намаление, като се препоръчва прилагане на механизмите на колективното трудово договаряне на всички равнища.
Все още обаче е налице пълна неяснота как с предвидените в бюджета 57 млн. лева ще се компенсират загубите в доходите на заетите в бюджетната сфера. Нещо повече, не се предвиждат никакви компенсации от увеличаването на личната осигурителна вноска.
КНСБ призовава:
· Незабавно да стартират преговорите с работодателите на отраслово, браншово и фирмено равнище с оглед намиране на конкретните форми за компенсиране на загубите от плоския данък. Възможни са подходи, като например – увеличение на отделните брутни заплати с процента на намаление на нетната сума през 2008г. спрямо м.декември 2007г. или въвеждане на индивидуална сума за компенсация, като ежемесечно доплащане с постоянен характер;
· Министърът на труда и социалната политика да използва своето право за разпростиране на договореностите;
· Представители на синдиката да участват в раработването на механизма за компенсиране загубите на работещите в бюджетната сфера.
КНСБ ще наблюдава и анализира резултатите от въвеждането на плоския данък. Още до средата на следващата година КНСБ ще предизвика обществен дебат по резултатите от прилагането на този данък. Убедени сме, че нашите опасения и тревоги ще се сбъднат!
КНСБ положи всички усилия да предотврати този данък. Не бяхме чути. Отговорността за последващите проблеми ще носи управляващата коалиция.
17 декември 2007 г.