Позиция на КНСБ във връзка с въвеждането на предпазен механизъм към работниците мигранти от ЕС

Новопристигналите българи във Великобритания, както и тези от други страни членки на ЕС, да не получават социално подпомагане до 4 години, дори ако работят легално на Острова. Това предвижда текст на проекторешение, предложено от Дейвид Камерън и договорено между експертите на европейските институции и британското правителство.

КНСБ намира за неприемлив и тревожен факта, че проекторешението дава широки възможности за изборно прилагане на механизми за ограничение на достъпа до социално-защитни права на работниците мигранти, при това, въз основа на неясно съдържание на термини и ситуации.

За Конфедерацията укрепването на вътрешния пазар в евросъюза и неговото адаптиране към променящата се среда минават през предприемане на действия за по-добро регулиране и гарантиране на високи регулаторни стандарти. Едва ли едно постоянно прогресиращо премахване на „бариери“ пред бизнеса ще гарантира повишаване на конкурентоспособността, висок растеж и повече работни места, каквито са амбициите на всички национални икономики.

Като организация на българските работници и служители КНСБ твърди, че правото на свободно движение на капитали, стоки и услуги има същият ранг, значение и ценност като фактор на растеж, конкурентоспособност и производителност, както и правото на свободното придвижване на хора и работна сила. Опасяваме се, че обсъжданият  акт на Европейския съвет допуска отстъпление от установената в чл.45 от Договора за функциониране на ЕС свобода на движение, която задължава държавите-членки да премахнат всякаква дискриминация между работниците от държавите-членки, що се отнася до заетост, възнаграждения и други условия на труд.

Ясно изразените намерения в документа – да се въведе един нов административен/предпазен механизъм за 4-годишен период на изчакване за достъп до социалните системи, ограничаване на правата на семействата на работниците мигранти и други подобни трябва да бъде оспорен.

КНСБ настоява позицията на България на предстоящото заседание на държавните и правителствени ръководители в рамките на Европейския съвет, да вземе предвид аргументите, възраженията и тезите на Конфедерацията. Това означава България да се противопостави категорично на въвеждането на т.нар. предпазен механизъм, който всъщност е ограничителен режим за социалните и трудови права на работниците мигранти, главно и преди всичко на такива от новите държави-членки на ЕС. По този въпрос българското правителство  би трябвало да потърси подкрепата и на други държави-членки и заедно да се отстоява,  както съдържанието на решението на Европейския съвет, така и последващите действия на Европейската Комисия (промени в регламенти и пр.) да са в пълно съответствие с чл. 45 от Договора.

За Конфедерацията ще бъде твърде недалновидно политическо решение да допусне движение на „Европа на две скорости”, което да намери и своето огледално отражение в „Социална Европа с две лица”.

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЗИЦИЯТА НА КНСБ