КС на КНСБ: Споразуменията със САЩ и Канада ще доведат до негативни последици за държавите-членки на ЕС

Снимка: http://www.novotaste.com/

През есента на 2014 г. бяха възобновени преговорите на Европейския съюз (ЕС) за сключване на споразумение за всеобхватна търговия и развитие със САЩ – т.нар. Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ). В същото време приключиха преговорите по Всеобхватното икономическо и търговско споразумение с Канада, което обаче все още не е ратифицирано от държавите-членки на ЕС.

След като се запозна с редица анализи и експертни мнения по тези споразумения, Координационният съвет на КНСБ изразява следната позиция:

Влизането в сила на двете споразумения ще доведе до негативни последствия върху икономиката, заетостта, жизненото равнище, трудовите стандарти, околната среда и защитата на потребителите. Това важи особено за по-слабо развитите в икономически план страни-членки на ЕС, сред които е и България.

КНСБ настоява:

 1. Българската държава да защити националния интерес и да не ратифицира споразумението с Канада, ако не бъдат изпълнени следните условия, залегнали и в позицията на Европейската конфедерация на профсъюзите:
 • Включване на отделен и ясно разписан раздел за трудовите и социални права и стандарти, който да е съобразен с конвенциите на МОТ, Правилата на ОИСР за многонационалните компании (МНК) и европейските правила и стандарти;
 • Включване на клаузи, защитаващи по-добре националните икономики;
 • Залагане на ясни правила за услугите от обществен интерес чрез предоставяне на достатъчно автономия на страните в споразумението да регулират тези услуги и осигурят защита на наемните работници, потребителите и гражданите;
 • Премахване на специфичните клаузи за уреждане на спорове между компании и държава и включване на клаузи за уреждане на спорове съобразно съществуващите и утвърдени международни и европейски стандарти;
 • Включване на задължително изискване към Канада за премахване на визовия режим за държавите-членки на ЕС, за които той още се прилага, в т.ч. и за България.
 1. Българските държавни власти, в партньорство с национално представителните организации на бизнеса и на наемните работници, да подготвят предложения за корекции в преговорните позиции за ТПТИ, които да предоставят на водещия преговорите екип на Европейската комисия, и да отстояват националните интереси по време на преговорите, като:
  • Имат предвид и се съобразят с изводите от направените анализи:
 • Опасност от неконтролируем внос на продукция, произведена със стари технологии в САЩ (МПС с висок разход на гориво, лекарства, храни и други), които поради по-ниската си себестойност ще се наложат над по-добрите, но по-скъпи европейски и някои български продукти (екологично чисти храни, по-ефикасни и безвредни лекарства и други) и ще занижат стандартите на потребление и за защита на околната среда;
 • Заплаха за устойчивостта на средните, малки и микро предприятия, особено в българската икономика;
 • Заплаха за устойчивостта на националните трудови пазари, както и на българския;
 • Предлаганата особена система на решаване на търговски спорове между компании и държава ISDS (вид международен арбитраж), която не гарантира в достатъчна степен защитата на обществения интерес и не предвижда ясни процедури за обжалване на решенията, каквито гарантира системата на решаване на подобни спорове в националните съдилища и Съда на ЕС.
  • Поставят следните условия за промени в преговорните позиции за ТПТИ:
 • Включване на раздел за трудовите стандарти и права, като се осигури защита на наемния труд, съобразно международните и европейски стандарти;
 • При свободното предоставяне на услуги, обществените поръчки, движението на капитали (в т.ч. инвестиции), създаване поделения на МНК и други да се спазват стриктно фундаменталните права на сдружаване, колективни преговори, стачка, информиране и консултиране, двустранно и тристранно партньорство, както и всички международни документи, които се отнасят до социалната отговорност на МНК;
 • Да се защити правото на държавите-членки да регулират услугите от обществен интерес съгласно европейските норми и националните си законодателства;
 • Да бъде осигурена възможност финансовите услуги да се предоставят при спазване на международните правила за финансова дисциплина и право на държавите да защитават обществения интерес при заплаха от финансови кризи;
 • Да се гарантира защитата на най-високите стандарти за опазване на околната среда и на потребителите (безопасност на храните, защита от потенциално опасни продукти, правото на информиран избор и други) и да се запази правото на държавите да спират дадени производства или дейности, които застрашават околната среда, живота, здравето и безопасността на всички граждани.
 • Премахване на визовия режим режим между САЩ и държавите-членки, за които той още се прилага, в т.ч. и за България, и осигуряване на приемлива за двете страни либерализация на движението на работници между САЩ и ЕС.

В случай че тези условия не бъдат приети по време на преговорите или Европейската комисия не приеме направените предложения, КНСБ настоява българските депутати в Европейския парламент да не подкрепят двете споразумения, а българската държава да не ги ратифицира.

КНСБ заявява, че в противен случай най-голямата организация на наемните работници и гражданското общество в България си запазва правото да осъществи синдикални протестни действия.

Координационен съвет на КНСБ

30 април 2015 г.