СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Image

Image 

КОНФЕДЕРАЦИЯ                       ИЗПЪЛНИТЕЛНА                               КОНФЕДЕРАЦИЯ
НА НЕЗАВИСИМИТЕ                   АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА                           НА ТРУДА
СИНДИКАТИ В                          ИНСПЕКЦИЯ ПО                              „ПОДКРЕПА”
БЪЛГАРИЯ                               ТРУДА

ДНЕС, 07 октомври 2009 г., СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ, УЧАСТНИЦИ В НАЦИОНАЛНА РАБОТНА СРЕЩА И ПРЕДСТАВЛЯВАНИ ОТ :

     инж. Тотю Младенов – Министър на труда и социалната политика;
     доц. д-р Желязко Христов д.м. – Президент на КНСБ;
     д-р Константин Тренчев – Президент на КТ „Подкрепа”;
     инж.Румяна Михайлова – Изпълнителен директор на ИА”ГИТ”,

ПОДПИСАХА СЛЕДНОТО:
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Като отчитат новите реалности, породени от глобалната финансова и икономическа  криза, засегнала и българската икономика, повишаването на риска от нови вълни на безработица, разрастването на „сивата икономика” и запазващото се ниво на нарушенията на трудовото и осигурително законодателство, както и  необходимостта от засилването на контрола по спазването на законите в Република България,


ИА “ГИТ” към МТСП, КНСБ И КТ”ПОДКРЕПА” :


•    констатират, че в значителна степен е изградена законодателната база и институционалната рамка за ефективна защита на  труда;
•    отчитат, че ИА „ГИТ” последователно се доказа като надеждна институция, осъществяваща контрола по прилагането на трудовото законодателство, а българските синдикални конфедерации запазиха и развиха капацитета си  за защита на трудови, осигурителни и синдикални права и за постигане на здравословни и безопасни условия на труд;
•    приемат основния принцип  на модерните индустриални отношения в ЕС за  широк социален диалог по защитата на наемния труд и последващото го все по-тясно сътрудничество между контролните органи и синдикалните организации.
Като оценяват положително натрупания опит при съвместните си действия  след подписването на Декларацията за сътрудничество от 2003 г., намират, че следва да започне етап с качествено нова съвместна работа между национално представителните синдикални организации и ИА “ГИТ” към МТСП.
на основание чл. 402, ал. 4 от Кодекса на труда:
УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА РАБОТНА СРЕЩА СЕ СПОРАЗУМЯХА
ЗА СЛЕДНОТО:
1.    Сътрудничеството и диалогът между КНСБ, КТ „Подкрепа” и ИА „ГИТ” по осигуряването на здраве и безопасност при работа и спазването на трудовото законодателство трябва да продължат да се развиват и усъвършенстват на двустранна и многостранна основа. Този процес да се осъществява на всички нива в дух на взаимно уважение и при ясно зачитане на автономността и законните правомощия на участващите в него, както и при отчитане на техните специфични форми за въздействие при прилагане на трудовото законодателството.
 2.  Страните ще координират усилията си за развитието на Национален съвет за инспектиране на труда и утвърждаване на Национална програма за инспектиране на труда, и обсъждане на тенденциите и мерките за инспектиране  в условията на криза.
3.     ИА”ГИТ” да усъвършенства и интензифицира съвместни контролни и информационни дейности и кампании с НАП и НОИ, относно правата и задълженията на работодатели и работещи при сключване и изпълнение на трудовите  договори, както и да разшири практиката на периодично информиране на двете конфедерации и съответните им структури за резултатите от инспекционната дейност и констатираните проблеми, брой и видове нарушения на законодателството и предприети мерки.
4.   Структурите на КНСБ и КТ „Подкрепа” да засилят сигналната си функция към ИА ”ГИТ” и съответните териториални Дирекции, като своевременно подават сигнали с прецизна информация за нарушения на трудовото законодателство и нормите на безопасност и здраве при работа.
5.     Регионалните структури на КНСБ и КТ „Подкрепа” и  Д „ИТ” да обединят усилията си за популяризиране на предприятията, постигнали положителни резултати и утвърдили добри практики по прилагането на трудовото законодателство.
6.  Страните се ангажират с провеждането на съвместни национални, браншови и регионални инициативи – срещи, семинари, пресконференции, организират  клубове по безопасност при работа, публични кампании за защита на фундаменталните трудови, синдикални права и др. Конкретните форми и начини за сътрудничество ще се уточняват своевременно.
7.   Регионалните структури на КНСБ и КТ „Подкрепа” да инициират и активизират  работата на Областните и Общинските съвети  по условия на труд.
8.   Да продължи участието на представители на ИА „ГИТ” в заседания на браншовите съвети по условия на труд при случаите, касаещи разглеждането на наболели въпроси по здраве и безопасност.
9.   Контролните органи приемат да канят, при спазване на изискванията на ЗАКОНА, представители на синдикалните организации от предприятията за присъствие при извършване на проверки на работните места, в т.ч. и при проучване на причините за станали трудови злополуки.
10. Ще се организират ежегодни срещи на представители от националните и  териториалните структури на ИА”ГИТ” и синдикалните конфедерации, част от Националния годишен план за действия за безопасност и здраве при работа. Текущата координация ще се осъществява в експертен съвет към Директора на ИА”ГИТ” и аналогични съвети към Директорите на териториалните Дирекции.
11.  Оценявайки  колективните трудови договори като съществена част от трудовото законодателство и част от инструментариума на фирмено и секторно равнище при разработването на антикризисни програми, страните  се споразумяха и за :
-  ИА”ГИТ” в сътрудничество със синдикатите в рамките на правомощията си, включително при осъществяване на превантивната си функция, да съдейства пред работодателите за спазване  на сключените КТД;
-   ИА "ГИТ" да  предоставя на синдикатите всяко тримесечие обобщена информация за регистрираните в областните дирекции "Инспекция по труда" и на полугодие за регистрираните в ИА „ГИТ” колективни трудови договори и анекси към тях;
-  партньорите да предприемат  практически стъпки по създаването  на постоянно действаща национална информационна система за събиране на необходими данни, мониторинг и анализ на процеса на колективни преговори и на действащите колективни трудови договори на всички нива, съгласно чл.53,ал.5 от КТ.
  12. ИА”ГИТ” ще си сътрудничи със синдикатите чрез общи  експертни екипи, мобилни 
        групи и др. при  осъществяване на контрола по труда, особено в ситуации на масови 
        уволнения и при  реализиране на програми за заетост, финансирани от Бюджета, при
        реализиране на  големи инфраструктурни проекти и  др.
   13. Синдикатите декларират готовност да подпомогнат контрола по труда, чрез свои 
         представители.Убедени в необходимостта това споразумение да се обогатява, представителите на ИА”ГИТ”, КНСБ и КТ ”Подкрепа” отговорно се ангажират с ежегоден преглед и анализ на реалните дейности по него.

Подписано в четири еднообразни екземпляра.


                Гарант по Споразумението:
                Инж. Т. МЛАДЕНОВ
           
                     МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКАЗа страните:
Доц.д-р Ж. ХРИСТОВ,д.м.:        инж. Р. МИХАЙЛОВА:              Д-р  К. ТРЕНЧЕВ:   
Президент на КНСБ                 Изп. директор на ИА „ГИТ”     Президент на КТ „Подкрепа”