Да! На промените в Конституцията

Стартира работата на 41-то Народно събрание. Това обстоятелство дава основание на Президента на КНСБ да се обърне към Председателя на 41-то народно събрание предвид бъдещата му работа и очакванията на КНСБ с оглед редица въпроси които са поставяни на вниманието на народните представители в предходното 40-то Народно събрание, но те не са намерили решение.
Като всички останали-граждани, организации и т.н. и КНСБ очаква с повишен интерес важните решения свързани с вътрешната структура на Народното събрание и определяне състава на Министерски съвет.
Image 
Стартира работата на 41-то Народно събрание. Това обстоятелство дава основание на Президента на КНСБ да се обърне към Председателя на 41-то народно събрание предвид бъдещата му работа и очакванията на КНСБ с оглед редица въпроси които са поставяни на вниманието на народните представители в предходното 40-то Народно събрание, но те не са намерили решение.
Като всички останали-граждани, организации и т.н. и КНСБ очаква с повишен интерес важните решения свързани с вътрешната структура на Народното събрание и определяне състава на Министерски съвет.
Основните ни очаквания са свързани с няколко групи въпроси:
 1. Очакваме преди всичко, че 41-то Народно събрание ще възприеме и утвърждава принципът, според който  промени в трудовото и социално законодателство следва да се правят само при постигнат консенсус между представителните организации на работниците и служителите и работодателите. Това е моделът на отношения между социалните партньори в Европейския съюз.
Възприемането на този принцип изисква от държавата, в лицето на Министерския съвет и отделните народни представители да инициира промени само когато са продиктувани от европейски директиви и норми или от възприети международни стандарти и то задължително след широки обсъждания в системата на НСТС.
2.В тази връзка  предлагаме допълнение в Правилника за организация на дейността на Народното събрание(прилагаме становище). Идеята му е постъпили от отделни народни представители законопроекти относно регулиране на трудови и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителни отношения, както и въпросите на жизненото равнище да бъдат насочвани от Председателя на Народното събрание освен към съответните постоянни комисии и към Националния съвет за тристранно сътрудничество, за да се вземе мнението и на социалните партньори по внесения законопроект.
3.На следващо място и на фона на заявените политически приоритети очакваме да бъдат възприети или най-малкото обсъдени със социалните партньори нашите предложения отразени в Манифеста на   КНСБ за обществено-политическото и социално-икономическото развитие на България (2009-2013 г.). Една част от тях се съдържат в отправените от нас послания за бъдещото управление на страната. С оглед бъдещата законодателна дейност накратко ще повторим онези от тях които се отнасят до законотворческата дейност на Министерския съвети Народното събрание.
      I. Необходими промени в Конституцията на Република България
•    Задълбочаващата се криза на доверие между гражданите, политиците и държавните институции налага необходимостта от промени в основния обществен договор (Конституцията на страната),за което КНСБ настоява от повече от  пет години. Своето решение чакат проблемите, свързани с баланса, контрола и взаимодействието на трите части на единната държавна власт – законодателна, изпълнителна и съдебна. Очакваното влизане в сила на Договора от Лисабон на ЕС ще постави редица  допълнителни изисквания и към българската Конституция. В Манифеста на   КНСБ  за обществено-политическото и социално-икономическото развитие на България (2009-2013 г.) подробно сме развили идеи и конкретни предложения в тази посока, който тук няма да повтаряме, но ще заявим, че очакваме широк обществен дебат организиран от Българското Правителство в който сме готови да се включим.
•    В тази връзка подкрепяме изразените от политическите сили намерения за кардинални промени в нормите относно упражняването на избирателното право от българските граждани и създаване на единен избирателен кодекс още в началото на мандата на настоящото Народно събрание, включително, ако се налага с оглед реализацията на тази идея да бъдат направени поправки и в Конституцията.
•    Предлагаме да се повдигне и дебат за това не следва ли да се измени Конституцията и с оглед очевидната наложителност дейността на Народното събрание да се определя и регулира от нарочен закон, а не от правилник за организацията и дейността на Народното събрание приеман по конюнктурни съображения от всяко Народно събрание.
    ІІ.Належащи, нетърпящи отлагане законодателни решения са свързани и с :    
•        Гарантиране на правото на стачка за защита на социални и икономически интереси, в съответствие с чл.50 от Конституцията на РБългария, и регламентиране на национални и отраслови/браншови стачни действия.
•    Във връзка с горното - издигане статута, ролята и мястото на Националния институт за помирение и арбитраж
•    Криминализиране на нарушенията на свободата на сдружаване, в т.ч.и срещу правото на синдикално сдружаване чрез промени в Наказателния кодекс. Такова искане КНСБ е направила отдавна и последователно е правила пред различните управляващи политически сили и органи на властта.
•    Радикално ускоряване и подобряване процеса на правораздаване по трудови дела чрез създаването на специализиран трудов съд или специализирани съдебни състави с участието на представители на работниците и работодателите.
•    Усъвършенстване на ГПК с оглед решаването на трудови спорове.
•    Съвременно, единно решение, чрез единен закон, защо не и кодекс, за държавната служба, в който и чрез който, да се уреди статута на всички държавни служители - в различните администрации вкл. в МВР, ДАНС и други подобни структури.
•    Постигане на баланс между гъвкавост и сигурност на пазара на труда, чрез конкретизация на мерките от Българската “пътека” за постигане на гъвкавост и сигурност на пазара на труда в периода 2009-2011година. В тази посока очакваме съвместно със социалните партньори в условията на консенсус да бъдат разработени комплекс от законодателни инициативи по определените от Европейската комисия четири елемента на „гъвкавата сигурност” насочени към промени в трудовите и осигурителни закони  и свързаните с тях подзаконови нормативни актове свързани с:
-    Утвърждаване на социалния диалог и неговото по-нататъшно развитие и усъвършенстване, вкл. чрез съвременни критерии за представителност на работодателските и синдикални организации;
-    Засилване ролята и мястото на колективното трудово договаряне и пълно възприемане на принципа ”Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне”;
-    усъвършенстване на режимите на:
1.    информиране и консултиране на работниците и    служителите;
2.    организацията на трудовия процес, вкл. документооборот и трудово досие, длъжностното и функционално обезпечаване;
3.    работа от разстояние и надомна работа;
4.    работното време, отпуските и почивките;
5.    някои  обезщетения свързани с прекратяване на трудовите правоотношения;
6.    прекратяване на трудовите договори.
КНСБ е готова за ползотворно сътрудничество с новото Народно събрание и Правителство на Република България.