Послания за бъдещото управление на страната

Като подаваме своята ръка към бъдещото управление за конструктивно, отговорно и ефективно партньорство, ние очакваме спешно да се възстанови ролята, значението и структурите на социалния диалог и всички стратегически действия, особено в икономическата и социална сфера, да бъдат консултирани и обсъждани със социалните партньори в Националния съвет за тристранно сътрудничество и неговите органи в отрасловите и браншови съвети, в Консултативния съвет към парламентарната комисия по труда и в останалите специализирани тристранни структури .
КНСБ поздравява политическа партия ГЕРБ с категоричната победа на парламентарните избори и се надява, че нейното ръководство   и бъдещия премиер на страната ще намерят бързо формулата за съставяне на стабилно правителство, формиране на необходимото реформаторско парламентарно мнозинство и ефективен диалог за широка подкрепа от бизнеса, наемния труд и гражданското общество.
Конгресното ръководство на Конфедерацията с респект приема ясният и категоричен вот на българския избирател, заявен с отдавна невиждана активност.
Принос  за гарантиране на демократичността на вота (независимо от многобройните опити за нарушаването му) и желанието за промяна в управлението, изразено чрез огромното доверие в ГЕРБ, имат и немалка част от над 350 000 синдикални членове на КНСБ.
Българският народ безапелационно посочи на кого поверява надеждата и отговорността за извеждането на страната от кризата, която все по  ясно се задълбочава:
-  След спад на БВП  в две последователни тримесечия с 1,6%  и с 5%, българската икономика изпадна в рецесия и МВФ прогнозира 7% спад за 2009 г. и 2,5% спад през 2010 г.
- Промишленото производство и продажбите са с 20% по-ниски през април тази година, спрямо април миналата година.
- Преките чуждестранни инвестиции за първите четири месеца на 2009г. са с 969 млн. по малко, което е над два пъти спад спрямо същия период на 2008 г.
- Приходите в републиканския бюджет към м. май 2009 г. на годишна база са с 8,8% по малко.
- Бюджетния излишък се стопява бързо и към м. май тази година е само около 106 млн. лева.
- От месец  октомври миналата година досега заетостта намалява с около 120 хил. души, а безработицата плавно расте до 7,08%  официално и над 10% реално.
- Работните заплати на над 400 хил. учители, медицински работници, държавни и общински служители  и други в бюджетната сфера бяха замразени. В редица предприятия се намаляват трудовите възнаграждения.
- За първите четири месеца на годината приходите от вноски във фондовете на ДОО са намалели с 5% от заложеното в бюджета. Тревожна е тенденцията за намаляване на осигурените лица – само за първите четири месеца на 2009г. те са по-малко със 140 000 души. По данни на МФ приходите по бюджетите на НОИ и НЗОК към 31 май т.г. са 35.9% от планираните за годината. НАП прогнозира 700 млн. лв. по-малко осигурителни приходи за годината.
Преобладава виждането, че кризата в България ще продължи да се задълбочава и есента и зимата ще достигне своето дъно!
Затова КНСБ очаква от новото парламентарно мнозинство и бъдещия министър-председател на България - г-н  Бойко Борисов :
1. Своевременно структуриране на органите на Парламента и съставяне на стабилно правителство с оптимална структура, гарантираща ефективност, отговорност  и експертност и широка демократична подкрепа с две основни стратегически  цели - бързо излизане от кризата и догонващо развитие спрямо новите страни членки на ЕС.
2. Незабавна подготовка на нова национална антикризисна програма, изработена  в съгласие със социалните партньори и приета от Народното събрание още в началото на 100-те дни на новото правителство с което да се гарантира :
    2.1.Справедливо разпределение на тежестите от кризата и антикризисните  стимули между бизнеса, наемните работници, гражданите и държавната администрация чрез засилване ролята на държавата като:
    - инвеститор, стимулиращ вътрешното търсене и подкрепящ реалния сектор на икономиката в иновативни и конкурентоспособни производства.
    -  преразпределител,  през данъчното и осигурително натоварване и ефективността на разходите в бюджета, гарантиращи необходимата защита.
    -  регулатор, осигуряващ чрез контролните си органи финансова стабилност и защита на конкуренцията за ефективно функциониране на пазара.
    2.2. Запазване на максимален брой работни места чрез колективно договорени схеми и условия, при стриктно спазване на международни и европейски трудови стандарти и реална безкомпромисна борба със сивата икономика. Запазване покупателната способност на населението.
    2.3.  Актуализиране на бюджет 2009 и спешна подготовка на новия бюджет за 2010 г. и промени в данъчните закони, като се съобразяват разходите с намаляващите бюджетни приходи, но се прилагат мерки  както за повишаване на приходите, така и за подобряване ефективността на разходите. Не е допустимо да се орязват разходите на основни социални системи като образование, здравеопазване и социално осигуряване, дори за целта временен нисък (1-1,5%) бюджетен дефицит.
3. Бързо възстановяване на диалога с европейските институции и осигуряване на прозрачност и антикорупционни условия за ефективно използване на европейските фондове.
4. Изработване и приемане от Парламента още през първата година на новото управление на Избирателен кодекс, недопускащ извратени практики, обезсмислящи волята на избирателя и с цел възвръщане на доверието в политическата система и представителната парламентарна демокрация.
5. Заявяване на политическа воля и формиране на широко демократично реформаторско мнозинство за промени в Конституцията,  гарантиращи ефективни и приложими механизми на пряката демокрация,  както и основни  права на гражданите в синхрон с новия  Лисабонски договор  и Хартата на основните права на гражданите в ЕС.
    Като подаваме своята ръка към бъдещото управление за конструктивно, отговорно и ефективно партньорство, ние очакваме спешно да се възстанови ролята, значението и структурите на социалния диалог и всички стратегически действия, особено в икономическата и социална сфера, да бъдат консултирани и обсъждани със социалните партньори в Националния съвет за тристранно сътрудничество и неговите органи в отрасловите и браншови съвети, в Консултативния съвет към парламентарната комисия по труда и в останалите специализирани тристранни структури .
    КНСБ е заявила своите виждания за общо политическо и социално-икономическо развитие на страната до 2013 г. в Манифеста на КНСБ, издаден преди изборите.
    Подготовката и подписването между социалните партньори на Пакт за социално-икономическо развитие на България би било изключително важна стъпка към изграждане на взаимно доверие.