Среща на НДСВ с представители на ръководствата на КНСБ, КТ”Подкрепа”, ИСС, и национално представителните работодателски организации

В Народното събрание се проведе среща на НДСВ с представители на ръководствата на КНСБ, КТ”Подкрепа”, ИСС, и национално представителните работодателски организации.НДСВ информираха за своите виждания по основните параметри и приоритети на Бюджет 2009 г.

От страна на КНСБ в дискусията взеха участие  Николай Ненков - вицепрезидент на конфедерацията и Асиа Гонева – изпълнителен секретар. Те отново изложиха позицията на сидиката за:
• минимална работна заплата от 1 януари 2009 г. в размер на 260 лв. и обвързването й с границата на бедност;
• годишно двустъпково увеличение на бюджетните заплати;
• спешно завишаване  с 20 на сто на единните разходни стандарти за издръжка на учащите се;
• актуализация с 20 на сто на стойността на клиничните пътеки;
• премахване на наредбата за регулиране на заплатите в предприятията с над 50% държавно и общинско участие;
• разширяване на ваучерното хранене, в т.ч. увеличаване на необлагаемите ваучери от 40 на 80 лв. месечно;
• въвеждане на необлагаем минимум при данъчното облагане на физическите лица;
• връщането на данъчните стимули за семейства с деца;
• прехвърляне на данъчното облагане на социалните разходи в пари от работника към работодателя.

 Бяха изразени синдикалните резерви и неудовлетворение по:
• продължаващото намаление на осигурителните вноски и привличането на държавата като задължително компенсираща разходите на работодателите страна, при което отново е налице печалба за  тях и ощетяване на работниците и служителите;
• липсата на специални мерки за увеличението на пенсиите през 2009 г., които да минават през увеличаване процента за всяка година осигурителен стаж;
• намерението да се правят  неясни по своя ефект реформи в здравното осигуряване, с единствената цел да се изземат функции от НЗОК;
• липсата на намерения да се коригират равнищата на обезщетенията при безработица, за да се постигне категоричното спазване на основната законова норма – обезщетението да е равно на 60 на сто от осигурителния доход;
• желанието да се финансират от националния бюджет частни училища,  на фона на затварянето на държавните и  намаляването  на учителите в тях.