Меморандум за сътрудничество


КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ  като най-голямата синдикална и обществена организация в страната
и
НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  като легитимен представител и защитник на интересите на местната власт

след конструктивна дискусия и анализ на досегашното сътрудничество и  взаимодействие,

като оценяват изграденото доверие и успешните общи действия и партньорство помежду си в последните години, в т.ч: общите позиции по проблеми, засягащи общините, произтичащи от обсъждането, приемането и изпълнението на държавния бюджет; положителното въздействие за развитие на социаления диалог от организираните  десетки регионални срещи с участието на представители на ръководствата и на структурите и членове на двете организации;
като изразяват своето удовлетворение от изпълнението на рамковите споразумения за сътрудничество, подписани от социалните партньори  в над 50 общини, създаващи условия за ефективна и ползотворна работа на общинските съвети за социално сътрудничество;
като признават нарасналата роля на колективното трудово договаряне на ниво община и значението на действащите в момента в тях около 210 колективни трудови договори за дейности, финансирани от общинските бюджети;
като се съобразяват с резултатите от съвместно организираните и проведени дискусии, работни срещи, семинари по въвеждане на системата на делегираните бюджети в средното образование и прилагането на разходни стандарти  и в други дейности в общините, както и с ефектите от поредица семинари „Колективното трудово договаряне по общини – предизвикателства и решения”;
като отчитат реалните последици от икономическа и финансова криза за състоянието и развитието  на общините и необходимостта от широк обществен консенсус за тяхното преодоляване, за постигане на стабилен икономически растеж, подобряване на качеството на живот и възможностите за реализация на общностите – там, където живеят и се трудят работниците и служителите и техните семейства


и  водени от общата отговорност  към интересите, потребностите и законовите права на гражданите в териториите, и

с цел развитието на съдържателен и устойчив социален диалог, при взаимно зачитане и уважение,

определят основните приоритети в развитието на отношенията си и ПРИЕМАТ ДА РАБОТЯТ СЪВМЕСТНО ЗА:

Ефективно управление на общинския диалог и сътрудничество

1. КНСБ и НСОРБ се ангажират да  подпомагат, да консултират и да насърчават своите структури и своите членове за повишаване резултативността от работата на общинските съвети за тристранно сътрудничество, съобразно спецификата на конкретната община и за популяризиране на добрите практики от работата им.

2. КНСБ и НСОРБ ще консултират и подпомагат своите структури и членове с цел усъвършенстване дейността на представителите в регионалните съвети за развитие на районите за планиране, в съветите за сътрудничество при бюрата по труда и областните комисии по заетост, в общинските съвети по условия на труд, програмите за трансгранично сътрудничество и др.п.

3. С цел развитие на демократичните процеси в местното самоуправление, страните ще насърчават възможните форми за включване на синдикални представители като консултанти и експерти в постоянните комисии към общинските съвети и в общинските администрации при обсъждане на актуални трудови и социални проблеми.

4. Страните приемат своевременно да провеждат консултации, анализи и други съвместни дейностти  по повод изпълнението на инициативи и решения на ЕК, изискващи регулации и защитата им съответно в Европейския икономически и социален комитет и европейския  Комитет на регионите.

5. КНСБ и НСОРБ ще си сътрудничат и при решаване на възникнали проблеми, свързани със създаването на необходимите материални условия за осъществяване на синдикална дейност, и за ефективното изпълнение на функциите на социален партньор от регионални и общински структури на КНСБ, включително и при безвъзмездно ползване на имущество общинска собственост.

6. Ръководствата на двете организации ще работят и за установяване на добра координация  в работата на изградените общински съвети за социално сътрудничество  с новите регионални структури  - областните съвети за тристранно сътрудничество.

Стабилно и устойчиво развитие на общините

1. Социалните партньори ще разработват и предлагат общи мерки и действия, свързани с решаване на важни и/или неотложни социално-икономически въпроси от развитието на общините и ще отстояват включването им в съответните планове, програми и стратегии за развитие.
1.1. В условията на обективен недостиг на финансови средства в общините КНСБ и НСОРБ съвместно ще предлагат решения за нови правомощия на местната власт за трансформиране и пренасочване на разполагаемия общински бюджетен ресурс съобразно потребностите на отделните функции и дейности.
1.2. Ръководствата на двете организации ще си сътрудничат в усилията за усъвършенстване на Закона за местните данъци и такси и други нормативни актове, с оглед подкрепа на местните приходи, вкл. като се обосновават обективни, и при необходимост диференцирани  подходи при определяне на такса смет, прецизират се съществуващите отстъпки и освобождаване от такси и се подобри   баланса на финансовите задължения на държава, стопански субекти и граждани.

2. КНСБ и НСОРБ, съобразно своите правомощия,  ще стимулират колективните преговори и разширяване обхвата на колективното договаряне за финансираните от общинските бюджети дейности.
2.1. С цел ефективно използване на ресурсите на общините и създаване условия за равнопоставеност на работниците и служителите от различни дейности ще се обсъждат възможности за ускорено разширяване договарянето на общ (един) колективен трудов договор за всички дейности финансирани от общинския бюджет.
2.2. С приоритет ще се създават условия за прилагането на възможни гъвкави форми на заетост в контекста на активните мерки на пазара на труда.
2.3. Ръководството на КНСБ се ангажира да информира ръководството на НСОРБ при подготовката на свои предложения, свързани със съществени проблеми, отнасящи се до усъвършенстване на правната рамка на колективното договаряне по общини.
Ръководството на НСОРБ приема да проучи мнението на своите членове за евентуални необходими промени в нормативната уредба на колективното договаряне по общини и информира за това своевременно ръководството на КНСБ.

3. Страните ще насърчават своите структури и членове да обсъждат проблемите и да разширяват възможностите за общи действия, свързани със стриктно прилагане на нормите на трудовото, социалното и антидискриминационното законодателство на територията на общините, в т.ч.:
3.1. при организирането от КНСБ, съвместно с областните дирекции на ИА ”ГИТ”, кампании по защита на фундаменталните права на работното място – извършване на проверки в предприятията, проучване на причините за трудови и производствени злополуки и аварии, при общи действия, свързани с превенция и др.п., могат да бъдат канени за участие и представители на конкретните общини, членове на съветите за сътрудничество;
3.2. на етапа на инвестиционния процес, при организиране на търгове и конкурси в общините и разходване на публични средства, в условията за участие на изпълнители на дейности и на доставчици на услуги, ръководствата на двете организации препоръчват да бъдат включвани и условия, които препоръчват въвеждане на практики на добрата корпоративна социална отговорност, с цел осигуряване по-добри гаранции затова, че крайният продукт в полза на общността  няма да е резултат от нарушаване на права, на социално приемливи стандарти.

4. Ръководствата на двете организации взаимно ще се информират в ситуации на възникнало социално напрежение, индустриални конфликти и колективни трудови спорове, ангажиращи техни структури и членове, и ще съдействат за тяхното разрешаване с мирни средства.

5. КНСБ и НСОРБ ще разработват съвместно и отстояват пред централната власт общи предложения за нормативни промени в посока на демократичното устройство на общините, развитие на децентрализацията и усъвършенстване системата на приложение на делегирани дейности  и за усъвършенстване на националните трудови и социални стандарти.

6. КНСБ и НСОРБ ще насърчават и подпомагат своите структури и членове да разработват съвместни проекти и програми, финансирани със средства от ЕС и други международни финансови институции, отнасящи се до важни за територията проблеми и  дейности.

7. Страните ще активизират работата по съвместната  подготовка и ефективно провеждане на работни срещи, семинари, обучителни програми, тематични и информационни дни, кампании и др. подобни форуми, касаещи законовите права и интереси на гражданите и работещите в общините.


КНСБ и НСОРБ приемат да популяризират своята обща дейност и съществуващи добри практики, като информират обществеността чрез общинските, регионални и националните медии.

За обсъждане и организиране  на конкретни дейности, свързани с поетите ангажименти, ще се провеждат регулярни срещи  по инициатива на всяка  една от страните.
КНСБ и НСОРБ поемат ангажименти за ежегоден анализ на изпълнението и актуализиране на договореностите в Меморандума, и за широка гласност на постигнатите резултати.

КНСБ и НСОРБ ще направят настоящия Меморандум за сътрудничество достояние на структурите и членовете си, като ги призовават към съгласие  за спазване на поетите в него ангажименти.  


Дора Янкова                                                      проф. д-р Желязко Христов, д.м.
Председател на УС на НСОРБ                       Президент на КНСБ      25 май 2010 г.
гр. София