НВСК на КНСБ в полза на синдикалните членове

Интервю с Оперативния директор на НВСК на КНСБ – Стефан Стоянов.

       1.Как се развива НВКС на КНСБ от стартирането й до сега?

Често от членовете на Управителния съвет на НВСК на КНСБ чувам определението за Сдружението – „нашето дете“ и всъщност то е много правилно. На втората си година след съдебната регистрация и започването на оперативната дейност, Сдружението се развива като дете – расте с всеки изминал ден, учи се, добива нови знания. Само за две години успяхме да започнем и да се развием, като на двете Общи събрания – през 2015 и 2016 г., приехме множество промени продиктувани от исканията и питанията на нашите членове, включително увеличихме размера на първоначално отпусканите взаимопомощи. В сухи цифри времето от създаването ни до 31.12.2015г. за нас се изразява в 300 сключени договора за взаимопомощ и над 1000 членове. Щастлив съм да мисля, че успяхме да помогнем на хора, членове на КНСБ, да посрещнат ежедневните си битови потребности, като общата сума от подписаните договори до края на 2015г. беше приблизително 400 000 лева.

  1. Какви са бъдещите планове/цели за НВСК? Как ще се развива оттук нататък?

Целите ни не са се променили – стремим се да достигнем до все повече членове на КНСБ и да ги информираме, че членството им в КНСБ им дава възможност да ползват и парични взаимопомощи. Проектирането и създаването на Сдружение НВСК на КНСБ е именно с цел на членовете на КНСБ да се даде реален инструмент, реална полза от членството им. Нещо, чийто резултат можеш да усетиш тук и сега. В тази връзка плановете ни са да продължим да се развиваме, да растем и да правим всичко възможно да информираме все повече членове на КНСБ за възможността да се възползват от взаимоспомагателна каса без оглед на териториалното или браншовото им разпределение.

  1. Каква е Вашата оценка за дейността на касата и оправдават ли се очакванията Ви?

Лично аз бях възхитен от идеята за Касата още с присъединяването ми към екипа, с който стартирахме. Не е тайна, че бяхме хора, работили в банковия сектор и за нас отпускането на средства със социална цел и условия, а не печалба, беше ново и интересно. Две години по – късно смятам, че Сдружението е проект на КНСБ, който има потенциала да остане дълги години след нас и да носи ползи на всеки член. Очакванията ми са всички, които имаме отношение към този проект – Управителният съвет, оперативният екип, Основните членове на КНСБ и Регионалните съвети на КНСБ – да вложим още повече усилия, за да реализираме пълния потенциал на идеята. Тук е редно и да благодаря на всички споменати, за направеното до този момент.  

  1. Засилва ли се интересът към НВСК от членската маса на КНСБ? А има ли интерес от хора извън синдикалните среди?

Фактите сочат, че за втората година от оперативната дейност на НВСК на КНСБ – 2015г., отпуснатите взаимопомощи като брой са отбелязали повишение със 103,06%, което означава, че интересът се е засилил. Към днешната дата наши членове са над 1200 човека, като плавно, ежемесечно, продължаваме да се увеличаваме. Със сигурност нашето желание е броят на членовете ни да нараства много по – бързо, но в крайна сметка съм склонен да приема, че хората се обръщат към нас, когато имат необходимост. Това, което за мен е неприемливо, обаче, е да има хора – членуващи в Основните членове на КНСБ, които да не знаят за съществуването на НВСК на КНСБ и възможностите, които имат. Като позитив, мога да отчета, че идеята за Касата вече успя да привлече и нови членове на КНСБ – хора, които станаха синдикални членове, заради предоставената възможност за парична взаимопомощ.

  1. Средно от коя възрастова група са най-често исканията за взаимопомощ?

Напълно логично идеята за Касата е по – разпознаваема за хората, живели в годините, в който ВСК е имало във всяко предприятие или колектив. Много често на срещи по места чувам спомени на хора ползвали средства от ВСК за почивки, екскурзии, ремонти, че дори и по – мащабни неща. Логично тези хора – запознати с идеята и реализацията – с хората, които по – лесно се обръщат към нас. Не мога да кажа, че искателите на взаимопомощ принадлежат само към една възрастова група – имам ползватели и на 18 години и пред пенсиониране, но определено, по – масово ни ползват, хората запознати с методите на работа на взаимоспомагателните каси.

  1. Средно колко взаимопомощи месечно се отпускат и в какъв размер?

Както в много други области на живота, така и при нас има пикове и спадове. Има месеци, когато членовете ни търсят традиционно средства – преди лятната почивка или зимните празници, преди абитуриентските балове. Обратно в началото на календарната година обикновено има спад в исканията за взаимопомощи. Като цифри към момента средните ни показатели сочат, че отпускаме месечно около 22 000 лева, разпределени на среден брой от 16 взаимопомощи. Размерите на исканите и отпусканите суми варират, като имаме членове, търсещи суми в порядъка на 200-300 лева, но и такива, които искат суми в размер на 3 000 лева.

  1. Какъв е максималният размер на взаимопомощ?

Всъщност на провелото се днес Общо събрание на Сдружението, членовете гласуваха промяна в правилата ни и вече има възможност, за членовете плащали месечен членски внос над 12 месеца и натрупали дялов капитал над 1000 лева, да кандидатстват за сума три пъти по-голяма от дяловия си капитал. Казано по – просто, ако сте наш редовен член над една година и имате 1200 лева внесени като членски внос, можете да поискате взаимопомощ в размер на 3 600 лева. До този момент таванът на взаимопомощите за всички членове беше в размер на 3 000 лева. Промяната цели да уважи коректните ни членове и да стимулира всички да внасят регулярно членския си внос.

  1. Необходим ли е гарант за всяка взаимопомощ или зависи от размера на исканата взаимопомощ?

Още един въпрос, на който от днес можем да дадем нов отговор. Общото събрание гласува изменения, позволяващи на членовете, желаещи да ползват взаимопомощ до размера на натрупания от тях членски внос или дялов капитал, да го направят без предоставяне на гарант, при облекчена документална процедура и намалено еднократно отчисление от 3%. При ползване на взаимопомощ над натрупания членски внос, остават в сила стандартните условия – можете да поискате три пъти повече от натрупания ви дялов капитал, като е необходимо да предоставите поне един гарант (член на НВСК на КНСБ)и при отпускане на сумата ще бъде извършено еднократно отчисление от 5%, в което е включено застраховка живот и попълване на Гаранционния фонд на Сдружението.

  1. Какви са условията за отпускане на взаимопомощ и всеки ли може да се възползва?

Двете основни условия са членството в КНСБ и членството в НВСК на КНСБ. Много е важно да подчертаем, че само хората, членуващи в КНСБ имат възможност да станат членове на НВСК на КНСБ. Останалите условия са регулирани в Правилата ни за взаимоспомагателна дейност и са публично достъпни на страницата на Сдружението: www.nvsk.knsb-bg.org

      10.Явява ли се конкурентно сдружение НВСК спрямо другите ВСК?

Сдружение НВСК на КНСБ е учредено след проучване на КНСБ в над 400 съществуващи ВСК в България! На места съществуващите каси са със затихващи функции и проблеми, на други места са сериозни структури, подпомагащи активно членовете си. Именно параметрите – условията на работа на тези ВСК са взети предвид при изработването на нашите условия, като те са реално един осреднен вариант. Това показва, че целта на КНСБ със създаването на Сдружението е не да създава конкуренция на съществуващите ВСК, а даде възможност на своите членове, които по една или друга причина нямат достъп до такава каса да го получат. Със сигурност има доста разлики между нас и други ВСК, една от тях е в търсения мащаб и покритие, друга е, че при нас няма практика на „чакане на ред“ за получаване на средства, също така ние целим пълна прозрачност – съдебно регистрирани сме по ЗЮЛНЦ, имаме лиценз за оператор на лични данни, имаме достъпни онлайн документи, дали сме възможност на членовете си да следят натрупаните от тях средства или възстановяването на взаимопомощите им и в интернет. Със задоволство мога да кажа, че търсеният от нас модел на работа е да си сътрудничим с други съществуващи взаимоспомагателни каси, като към момента има няколко предприятия, чиито служители, членове на КНСБ, ползват услугите на вътрешната им ВСК и тези на НВСК на КНСБ едновремено, като по този начин имат достъп до парична взаимопомощ при много добри условия.