Позиция на КНСБ

Във връзка с разпространената в медиите информация за изпратено писмо до членовете на Синдиката на българските учители КНСБ държи да направи следните уточнения:

Конфедерацията на независимите синдикати в България се състои от 35 федерации, синдикати и съюзи и редица асоциирани членове. Един от основополагащите принципи на изграждане на КНСБ е тяхната вътрешноорганизационна и финансова самостоятелност.  Наред с това  функционирането на отделните структури изцяло се подчинява на техните  устави.  Общият конфедерален устав не може и не регулира управлението на браншовите синдикати, техните действия и процедурите за взимане на решения. 

Като най-голямата неправителствена организация в България, с над 270 хил. членове, КНСБ осъзнава своята голяма  отговорност за развитието  на всички обществени сфери. 

Като синдикат с осезаемо присъствие в образованието и като организация с доказан експертен потенциал, колегите от СБУ са се опитали да изразят мнението си за учебници и помагала, които според тях покриват добрите професионални стандарти.

Това намерение обаче стана повод за публичен скандал, който в основата си е в резултат или на неточен изказ от едната страна или на недобронамерено тълкуване от другата.  Намираме за преувеличени внушенията за наличие на други причини за това поведение освен синдикалните и професионалните такива. СБУ нито има позицията, нито ресурсите, за да се опитва да нарушава конкуренцията сред издателствата или да подменя принципите на свободния пазар. 

Коментари за начина, по който се изгражда, функционира и управлява един независим български синдикат намираме за неприемливи, извън повода,  и целящи да компроментират цялото синдикално движение в България, значима част, от което е и СБУ.

Писмото на СБУ представлява по същество препоръка, има  насочващ  характер, не ангажира никого и по никакъв начин не отнема свободното право за избор на всеки учител за конкретния учебник, на който да се спре. То не отнема предоставеното от чл. 164, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование правомощие на учителите сами да определят учебниците, по които да преподават.

Не подлагаме на съмнение качествата и професионалните предимства на нито едно издателство на учебна литература. В конкретния случай като авторитетна и опитна структура, партньор на всички учебни заведения, СБУ е преценил да отправи препоръка. Предвид факта, че синдикатът е независим от политически партии, от държавни органи и структури, от нея не произтича погазване на свободния избор, а единствено запознаване с мнението на СБУ.