КНСБ с проект за борба срещу сивата икономика

  • wind-turbine_large43

КНСБ започва нов проект за превенция и ограничаване на недекларираната заетост, с участието на гражданското общество и финансиран от ОП „Добро управление“.

Темата за труда в „сивия сектор“ бе обсъждана в различни формати през 2018 година, а през есента беше организиран и форум, на който темата беше повдигната отново в публичното пространство. По време на форума беше обявен и старта на нови съвместни инициативи на КНСБ и основните членове за борба със сивата икономика, които да бъде фокусирани в няколко сектора, а именно: търговията с автомобили и ремонт на автомобили, лека промишленост, строителство, търговията и туризма.
През м.октомври 2019 г. КНСБ подаде проектно предложение с наименование „Активно гражданско участие за превенция и ограничаване на недекларираната заетост в България“ в рамките на процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по ОП „Добро управление“. Проектното предложение беше одобрено за финансиране, а на 27.12.2018 г. беше подписан и административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Общата стойност на проекта е в размер на 81 581,58 лв., а срока за изпълнение на дейностите по проекта – 12 месеца (януари – декември 2019 г.)

Основната цел е разработване и отправяне на препоръки за подобряване на регулаторната среда и ефективността на политиките за превенция и ограничаване на недекларираната заетост в България при спазване на принципа на открито и отговорно управление.
Проектът предвижда реализирането на 4 основни дейности:
1. Разработване на анализ и проучване на добри практики за подобряване на гражданското участие в процесите на формиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, свързани с превенцията и ограничаването на недекларираната заетост в България;
2. Разработване на инструментариум за граждански мониторинг върху политиките за превенция и ограничаване на недекларираната заетост;
3. Провеждане на съвместни дейности между СИП, НПО и администрациите за реализация на публични политики и законодателство за превенция и ограничаване на недекларираната заетост в България;
4. Повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие в процесите на формиране, изпълнение и мониторинг за борба със скритата икономика и недекларираната заетост.

За да се постигнат тези цели проектът предвижда стартирането на уеб сайт, специално мобилно приложение, което да дава възможност на хората да подават сигнали за недеклариран труд или компании в областта на сивата икономика, билбордове и брошури, насочени към секторите, маркирани в проекта. През април ще бъде проведена и кръгла маса на тема „Превенция и ограничаване на недекларираната заетост в България“.

 

  1. Анализ на недекларирания труд в България и проучване на ситуацията в девет икономически дейности за периода 2014-2018 г. по области
  2. Интегриран пакет от препоръки и мерки за борба с неформалната икономика и недекларираната заетост в България