Трите имена на участника в теста: *
Длъжност: *
Регионален съвет: *

Секция „Икономика и пазар на труда. Подоходна политика“

1. Кои от изброените по-долу цели са заложени като национални цели за България по Стратегия Европа 2020? (повече от един верен отговор)
2. Кои от по-долу изброените препоръки се проследяват в съдържанието на Специфичните препоръки за България на ЕК за 2018 г.? (повече от един верен отговор)
3. В какво се състоят основните предизвикателства на българския пазар на труда? (повече от един верен отговор)
4. Кои от долуизброените области са с най-ниската средна работна заплата през 2018 г.? (един верен отговор)
5. Предложението на КНСБ при започване на преговорите за определяне на механизъм за договаряне/ определяне на МРЗ за страната включва? (един верен отговор)
6. Синята карта на Европейския съюз: (един верен отговор)
7. Кой е основният измерител на икономическия растеж на страната? (един верен отговор)
8. „Работещи бедни” са: (един верен отговор)
9. При кой от изброените случаи коефициентът на заетост се увеличава при намаляващ брой на заетите лица (един верен отговор)
10. Коефициентът на Джини измерва: (един верен отговор)
11. Как може да се ползва калкулаторът „Справедлива заплата“ от членовете на КНСБ (един верен отговор)

Секция „Социална защита и социално включване“

12. Пред какви основни предизвикателства е изправена социално-защитната система (осигуряване и подпомагане) на България? (повече от един верен отговор)
13. Какви политики КНСБ счита, че имат първостепенно значение в сферата на социалната защита? (повече от един верен отговор)
14. Какво КНСБ определя като основен проблем и главно предизвикателство в сферата на здравното осигуряване? (един верен отговор)
15. Кой е най-актуалният документ (инициатива от 2016 г.) на Европейско ниво в социалната област, който КНСБ оценява като важен и перспективен инструмент за гарантиране на социални права на национално и европейско равнище? (един верен отговор)
16. Какъв е задължителният обхват на социално осигуряване за работещите по трудови и служебни правоотношения? (един верен отговор)
17. Може ли работник и служител с валиден трудов договор да не натрупва осигурителен стаж и в какви случаи? (един верен отговор)
18. Може ли да се определи като трудова злополука, инцидент след работно време - работник/служител е счупил крак, прибирайки се от работа? (един верен отговор)
19. В какви срокове и на кого се представят документите и данните за да се изплати обезщетение за временна неработоспособност? (един верен отговор)
20. При какви условия възниква правото на обезщетение за бременност и раждане? (един верен отговор)
21. Кои определя кой труд от коя категория при пенсиониране е и съобразно какво се прави това? (един верен отговор)
22. Кои от изброените видове пенсии могат да се получават едновременно, като втората е в размер на 50 на сто? (един верен отговор)
23. Изплащат ли се парични помощи от средствата на осигурителната система (ДОО) и в какви случаи? (един верен отговор)

Секция „Безопасност и здраве при работа, екологични предизвикателства“

24. Законът за здравословните и безопасни условия на труд се прилага: (един верен отговор)
25. В случаите, когато трудовият договор е недействителен поради приемане на работник или служител, който не е навършил допустимата от КТ възраст, недействителността се обявява от: (един верен отговор)
26. Работодателите осигуряват на своите работници и служители обслужване от (един верен отговор):
27. В какъв срок осигурителят е длъжен да декларира трудова злополука в НОИ? (един верен отговор)
28. Работници и служители с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малък от: (един верен отговор)
29. Какъв орган по условия на труд се създава/учредява в предприятия с над 50 души работници и служители? (един верен отговор)
30. Обучението и инструктажът на работещите се провеждат: (един верен отговор)
31. В Националния съвет по условия на труд участват: (повече от един верен отговор)

Секция „Трудово право. Колективно трудово договаряне“

32. Каква е максималната продължителност на периода от време, за който работодателят може да установи сумирано изчисляване на работното време? (един верен отговор)
33. При прекратяване на трудовия договор поради „обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор”, работодателят дължи ли обезщетение на работника/служителя? (един верен отговор)
34. Какъв е размерът на имуществената отговорност, ако вредата е причинена от ръководител, включително и от непосредствен ръководител при или по повод упражняване на ръководните му функции: (един верен отговор)
35. Допустимо ли е уволнение поради съкращаване на щата на майка, която ползва отпуск за отглеждане на малко дете? (един верен отговор)
36. Допустимо ли е превръщането на „срочен“ трудов договор по чл.68, т.3 КТ в договор за неопределено време при условията на чл.69, ал.1 КТ след завръщането на замествания? (един верен отговор)
37. Какъв е размерът на обезщетението на работник/служител, който е бил незаконно отстранен от работа от работодателя или от непосредствения ръководител? (един верен отговор)
38. Конвенциите на МОТ имат пряко действие в България: (един верен отговор)
39. Коя от следните задачи е програмен приоритет за КНСБ относно бъдещето на труда: (повече от един верен отговор)
40. При колективното трудово договаряне, кой измерител на инфлацията се използва за актуализиране на трудовите възнаграждения? (един верен отговор)
41. Какъв е предмета на Колективния трудов договор съгласно КТ (един верен отговор)

Секция „Организационно развитие и взаимодействие между синдикалните структури“

42. Приемане на нови колективни членове на КНСБ се извършва: (един верен отговор)
43. Решенията на Координационния съвет на КНСБ са задължителни за: (повече от един верен отговор)
44. Броят на представителите на основните членове с право на глас в Координационния съвет се определя и променя на: (един верен отговор)
45. Индивидуалното членство на физически лица в КНСБ: (повече от един верен отговор)
46. Синдикалната организация може да вземе решение за членство: (един верен отговор)
47. Секторните съвети на КНСБ са: (повече от един верен отговор)
48. Как се осъществява организационният и финансов контрол от Централната контролна комисия (ЦКК) или съвместно с контролните органи на основните членове? (повече от един верен отговор)
49. Асоциирани членове на КНСБ не могат да бъдат: (повече от един верен отговор)
50. Асоциираните членове на КНСБ (повече от един верен отговор):
51. Извънредни заседания на РС се свикват от: (повече от един верен отговор)
52. Какъв е максималният срок за връщане на отпусната взаимопомощ от НВСК на КНСБ?: (един верен отговор)
53. Какво е отчислението за отпусната помощ за 14 месеца? (един верен отговор)
54. Възможно ли е членовете на НВСК на КНСБ да получават информация за натрупания си членски внос през интернет? (един верен отговор)
55. Възможно ли е член на НВСК на КНСБ, който е гарант по активна взаимопомощ да тегли взаимопомощ до размера на дяловия си капитал? (един верен отговор)
56. Може ли член на НВСК на КНСБ да тегли до 1/3 от натрупаният си дялов капитал в случай, че не е гарант или има активна взаимопомощ? (един верен отговор)
57. Може ли член на НВСК на КНСБ, който членува в Касата от 12 месеца и има платен редовен членски внос с натрупан дялов капитал в размер на 120 лв. да кандидатства за взаимопомощ в размер на 3000 лв.? (един верен отговор)
58. Може ли да бъде прекратено членството в НВСК на КНСБ на лице, което е гарант по взаимопомощ: (един верен отговор)
59. Кога може да се рефинансира активна взаимопомощ? (един верен отговор)
60. Колко гаранта се изискват за отпускането на взаимопомощ в размер на 2800лв.? (един верен отговор)

Секция „Защита на синдикални права и трудови конфликти“

61. Кои граждани не могат да участват в митинги или манифестация? (един верен отговор)
62. Има ли право кметът на общината да прекрати провеждането на митинг или манифестация? (един верен отговор)
63. В писменото уведомление до кмета за провеждане на събрание, митинг или манифестация НЕ се посочва: (един верен отговор)
64. Кое от изброените не е от способите за разрешаване на колективни трудови спорове съгласно Закона за уреждане на колективни трудови спорове? (един верен отговор)
65. Могат ли работници и служители, провеждащи ефективни стачни действия, да провеждат публични събрания, митинги или демонстрации? (един верен отговор)
66. Кой от изброените елементи е задължителен, за да бъде една стачка законна? (един верен отговор)
67. В кои от изброените сфери стачката е допустима? (един верен отговор)
68. Участието в стачка на работници и служители е: (един верен отговор)
69. Кой е основният орган, който съдейства за доброволно уреждане на колективните трудови спорове между работниците/ служителите и работодателя? (един верен отговор)
70. При обявяване и провеждане на символична стачка работниците/ служителите: (един верен отговор)

ОТВОРЕНИ ВЪПРОСИ

71. Коя е най-приоритетната кампания, която КНСБ провежда след Осмия конгрес на Конфедерацията чрез организиране на различни форуми, предложения за решения към Правителството, анонси към работодателите и с публични послания в обществото? Кое беше мотото на кампанията при стартирането й?
72. Как, с какъв нормативен документ се гарантира преносимостта на правата на социална защита (обезщетения, пенсии, помощи и др.) на гражданите, когато работят или са работили в повече от една държава-членка на ЕС?
73. Кой е най-новият документ на ЕС, който цели постигането на т.нар. възходяща конвергенция и включва 20 принципа/права, групирани в три раздела: Равни възможности и достъп до пазара на труда; Справедливи условия на труд и Социална закрила и приобщаване?
74. Кои работници подлежат на задължителни периодични медицински прегледи?
75. Кой орган/институция може да отмени незаконно уволнение на работник или служител?
76. Посочете основните принципи на успешното колективно трудово договаряне?
77. Посочете какво финансира държавата чрез единни разходни стандарти (ЕРС), съгласно Решение на МС № 277 в дейност „Детски ясли, детски кухни и яслени групи към детски градини?
78. Опишете дейностите делегирана държавна отговорност във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”:
79. Назовете наименованието на § 1, съгласно Единната бюджетна класификация по бюджетите на делегираните дейности и опишете какви разходи се планират и отчитат в него?
80. Изгответе искане до кмета на общината и/или до работодателя за увеличение на работните заплати на персонала в ЦНСТ с 10% при следните финансови параметри:
- Брой зает персонал – 26 души;
- Средна брутна работна заплата към 31.12.2018 г. – 730 лв.;
- Посочете средствата за увеличение на заплати и осигурителни вноски от работодателя;
- Увеличени средства за ЦНСТ чрез ЕРС за 2019г. – 60 000лв.
Верификация: