60 на сто от безработните в ямболско ниско образовани и без квалификация

Ниско образованите и лицата без квалификация са преобладаващият тип безработни в Ямболска област, според анализ на Дирекция „Регионална служба по заетостта” Бургас. Процентът безработни от тези две групи за първите 6 месеца на настоящата 2011г. е съответно 60% и 57.2% от всички регистрирани в Бюрата по труда на територията на региона. Така те се превръщат във важни целеви групи, към които следва да се насочат мерките за заетост на Министерство на труда и социалната политика. Анализът на Дирекция „Регионална служба по заетостта” поискахме във връзка с предстоящото заседание на Комисията по заетост и работата по разработването на Националния план за действие по заетостта` 2012г.

Специално място при изготвянето на този план се отделя за отчитането на спецификата на местните пазари на труда и техния потенциал за развитие, както и основните целеви групи, към които трябва да се ориентират държавните мерки за подкрепа. Според обобщената справка за Ямболска област средномесечният брой на регистрирани безработни е 7 854 души, като в динамичен план от месец февруари се наблюдава постепенен спад в броя им. Освен ниско образовани и лица без квалификация, сред безработните в региона преобладава и групата на лицата, засегнати от периодична безработица – 61.1%. Такъв тип работна ръка се наема от работодателите обикновено за сезонни или други дейности, фиксирани като обем и продължителност.
40.3 % е делът на продължително безработните лица в областта, които изключително трудно се реализират на пазара на труда и губят увереност в собствените си способности. По правило сред тях отново доминират хората с ниско образование и ниска квалификация.
От отделните общини с най-високи дялове на изброените рискови групи са общините Стралджа, Болярово и Елхово, а за община Ямбол е посочено, че успешно участва в реализирането на държавната политика по насърчаване на заетостта през 2011г.
Към 30 юни 2011г. по Регионалната програма за осигуряване на субсидирана заетост в Ямболски регион са изразходвани 34 922лв., а работилите по програмата лица през месеца са 95. Сред тях има и 10 лица, наети от Областна администрация като общи работници в Ямбол и Елхово.
www.vreme.bg