Съгласуван е държавният план-прием за 2015/2016 г. в професионалните гимназии и училища

На 27.01.2015 г. се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост /ПКЗ/ към Областния съвет за развитие на област Сливен. То беше председателствано от областния управител Димитър Сяров.

В работата на заседанието, като представител на РС на КНСБ взе участие г-жа Донка Йрданова, експерт в РС на КНСБ. Поводът за провеждането му е съгласуването на предложението за държавен план-прием за учебната 2015/2016 г. по професии и специалности в професионални гимназии. Бисерка Михалева – началник на РИО-Сливен, говори за дуалното образование и за ролята на бизнеса за предоставяне възможност на учениците да се обучават в предприятията. Придобиването на практически умения в реална работна среда е от особено значение за област като Сливен.

Дискутирани бяха и защитените професии, предложени от училищата. КНСБ подчертава необходимостта от по-активно участие на работодателите, на бизнеса от региона за възраждане на интереса към професионалното образование, чрез използване на различни методи за мотивиране на учениците и предоставяне на база за обучение.

Определени професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение може да се утвърждават като защитени от държавата на областно ниво. Предложенията на училищата са: Текстилен техник - Предачно производство и Оператор в текстилното производство - Тъкачно производство в ПГ по текстил и облекло; Машинен оператор - Металорежещи машини и Техних-технолог в дървообработването - Мебелно производство в ПГ по механотехника; Електротехник – Електроенергетика в ПГ по електротехника и електроника. Списъкът с предложените защитени от държавата професии, както и критериите за определянето им се приемат с акт на Министерския съвет.