Пак глобиха „Свилоза” за замърсяване на въздуха

13 ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ ИЗВЪРШИХА ЕКОИНСПЕКТОРИТЕ ПРЕЗ ЯНУАРИ. Проверени са фирми за спазване на екологичното законодателство, жалби и сигнали на граждани. В резултат на проверките са съставени четири акта за нарушения, издадена е една заповед за спиране на дейност, възобновена е една текуща месечна санкция.


Съставен е акт на "ТЕЦ Свилоза" АД в Свищов за неизпълнение на изискванията за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. За предприятието е възобновена и текуща месечна санкция в размер на 2000 лв. за миризми, наложена с наказателно постановление от 2010 г.
Фирма „Куадрант Бевърриджис” АД – София, с предприятие за производство на безалкохолни напитки във Велико Търново също отнася глоба. Тя е за това, че компанията не е представила доклад и резултати от извършени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух. През януари е издадена и заповед на директора на РИОСВ – Велико Търново, инж. Елена Григорова на „Ровотел Стийл“ ООД с площадка в старата столица за спиране на дейността по разкомплектоване на излезли от употреба МПС-та, електронно оборудване, батерии и акумулатори до привеждане в съответствие с нормативните изисквания.

www.borbabg.com