296 безработни обхванати в програми за 717 000 лева

296 безработни в област Кърджали са обхванати в програми за заетост през първото полугодие на 2011 г , отчете на свое заседание Комисията по заетост към Областния съвет за развитие. Финансовият ресурс на реализираните програми надхвърля 717 000 лева.

Най-масова сред тях продължава да бъде програмата „От социални помощи към осигуряване на заетост" /212 души/, следвана от „Личен асистент" и „Старт в кариерата". Директорът на РСЗ в Хасково Коста Костов изнесе информация за нивото на заетост, динамиката и структурата на безработицата в региона. През последните две години интерес представлява Схемата „Аз мога" за обучение срещу ваучери. По нея ангажираните придобиват професионални квалификации и ключови компетенции /езици и компютри/ . Слабо е обаче приложението на схемата, която позволява на младежи да натрупат стаж при работодатели от реалния сектор. Там заявките от фирми са малко, а включените лица – едва 8.
Коста Костов запозна присъстващите с предстоящите схеми по ОП „Развитие на човешките ресурси". До 5 август е срокът за кандидатстване по схемата „Вземи живота си в свои ръце", която касае интеграцията на т.н. обезкуражени лица. "Социални иновации в предприятията" е нова грантова схема, която цели да въведе гъвкави форми на заетост за неравнопоставените лица на пазара на труда, които ще могат да работят на намалено работно време.
Като продължение на популярната схема "Аз мога" ще се реализира новият проект "Аз мога повече". „По-близо до работа" цели да улесни географската мобилност на пазара на труда, като покрива разходите за транспорт на новонаетите лица  в рамките на една година в периметър 80 км на съответното населено място.
Комисията излезе с решение за приоритетите в политиката по заетостта на местния трудов пазар. В него са посочени всички успешни програми и проекти за заетост и обучение. Степенувани са основните целеви групи – сред тях водещи са безработните младежи до 29-годишна възраст. Обхванати са и лицата на 50 г, продължително незаетите, слабо образованите, хората с трайни увреждания, самотните родители и уязвимите групи. Комисията излезе с предложение пред МТСП да се допуска по изключение и лица, които нямат роднинска връзка, да обслужват инвалиди, каквото изискване е регламентирано в НП „Асистенти на хора с увреждания". От Съюза на слепите подкрепиха становището с аргумента, че условието да наемат роднини за лични асистенти ограничава правото им на избор, а според тяхно проучване 70 на сто от хората с увреждания са самотно живеещи.  
www.rodopi24.blogspot.com