ВиК - Варна на печалба от 229 000 лева

Чиста печалба от 229 000 лева за 2010 г. отчете пред общото събрание на съдружниците в „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД управителят на дружеството Веселин Русев.  

Въпреки лекото намаление на общите приходи спрямо 2009 г. през миналата година бе отбелязан ръст на приходите от потреблението на ВиК-услугите по доставянето на вода, отвеждането и пречистването на отпадъчните води, предоставяни на абонатите на дружеството. За 2010 г. те са в размер на 41 548 000 лв., което е с 2,33 % (947 000 лв.) над приходите от същите дейности през предходната 2009 г. - 40 601 000 лв. Основната причина за това увеличение се дължи на повишения брой на абонатите, както и на отчитането на необхванати потребители през предходните периоди.
Увеличението на приходите от основната дейност на ВиК - Варна, е на фона на непроменяната през последните 3 години цена на водата. През март бе направено предложение за увеличение на цената на водата за Варна. На ДКЕВР бе предоставена мотивировка за повишаване на цената за куб. метър питейна вода от 1,18 лв. на 1,33 лв., увеличение с 1 стотинка за отвеждане на кубик отпадъчни води . от 0,23 на 0,24 лв. и цена за пречистване от 0,38 лв. на 0,41 лв. Цените са без ДДС, а общото очаквано увеличение на цената е около 10 - 11 процента. То обаче ще влезе в сила в края на годината, ако бъде одобрено от регулатора.
Направените през 2010 г. инвестиции са в размер на 2,3 млн. лева. Планираните за тази година са в размер на 2 млн. лева. Регистрираният капитал на ВиК - Варна, е в размер на 1 363 000 лв. и е разпределен в 13 631 броя дялове, всеки с номинална стойност от 100 лева.
www.chernomore.bg