2012 – 2017

След много преговори и многолюден протест КНСБ успява да извоюва възстановяване на данъка за работещите, които получават възнаграждения до 340 лв.

През 2013 г. Конфедерацията постига увеличение на квотата на ваучери за работническо хранене от 160 млн. лв. на 200 млн. лв., а за 2014 г. квотата е в размер на 240 млн. лв.

В Бюджет ’2014 КНСБ успява да постигне завишаване субсидията на БАН с 12.7 млн. лв. спрямо тази за 2013 г. и залагането на по-сериозна сума бюджетни средства за компенсиране загубите на „Български пощи” ЕАД от извършването на т.нар. универсална пощенска услуга.

2007 – 2012

В този период КНСБ има активна роля при разработването на Национална стратегия за равни възможности и Закон за интеграция на хората с увреждания, Стратегия за борба с бедността и социалното изключване и свързаните с тях национални планове.

Под натиска на КНСБ и по нейни инициатива и експертни разработки се създава Национален фонд за гарантиране на работническите вземания при несъстоятелност.

2001 – 2007

Основна заслуга за изработването и приемането на Закона за Икономическия и социалния съвет на България, който се създава през 2003 г., е на КНСБ. Друг принос на Конфедерацията в развитието на социалния диалог е подписването на Пакта за икономическо и социално развитие на България 2006 – 2009 г.

Благодарение на експертната работа на КНСБ се транспонират в българското законодателство всички директиви, свързани с правата на работниците и служителите по информиране и консултиране.

1997 – 2001

През този период КНСБ играе ролята на активен и конструктивен партньор в осъществяването на реформите. Конфедерацията осигурява социален мир и спокойствие за нормална работа на демократичните институции в страната. Продължава да бъде социален коректив на действията на правителството за постигане на баланс между социалното и икономическото измерение на провежданите реформи.

1993 – 1997

През този период КНСБ продължава да бъде активен и конструктивен партньор в социалния диалог като провежда европейските социални ценности чрез трипартизма и колективното договаряне. Тя води политика и предприема действия за развитието на новата система на индустриални отношения и играе ролята на активен агент на промяната.