Дискусионен форум на Клуба на председателите на синдикални организации на КНСБ от многонационалните компании

На 13-14 юли т.г. в гр. Банкя, с подкрепата на Фондация „Фридрих Еберт” се проведе дискусионен форум на Клуба на председателите на синдикални организации на КНСБ от многонационалните компании (МНК) в България на тема: „Предизвикателства пред филиали на МНК в България за защита на трудови права в малки и средни предприятия (МСП) от веригата на доставчици и  подизпълнители“.

Тридесет и двама  синдикални лидери от водещи международни компании коментираха фирмените им политики за спазване трудови, социални и екологични права. Обсъдени бяха идеи за провеждане на национална кампания на КНСБ за подкрепа на работещите в малките и средни предприятия  от производствената верига на МНК.

В работата на форума участие  взе и Пламен Димитров – президент на КНСБ.Той подчерта, че структурите на КНСБ имат известен опит в областта на политиките за формиране на  изисквания, критерии и механизми на контрол по спазване на трудовите права за предприятията от производствените вериги (доставчици , подизпълнители и други ), но засега не е разработена  цялостна, завършена система, която да даде устойчивост за защита на правата в цялата верига на доставки, изпълнение, съпътстващи дейности, пласмент и други.

Президентът на КНСБ посочи, че в последните 10 г. се наблюдава  концентрация и развитие на международните актове на различни нива, които третират трудовите права в предприятията от производствени вериги. Това е  особено силно изразено след трагедията в Rana Plaza, Бангладеш през 2011 г., именно защото условията на труд на подизпълнителите не са били съобразени с международните трудови стандарти. Тристранната декларация на Международната организация на труда(МОТ), Ръководните принципи на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за многонационалните компании,  новите правила на Организацията на обединените нации(ООН)  за бизнеса  и човешките права и други   днес  дават рамка за правата, които да се гарантират по цялата глобална верига от доставки. Вече има предприети  и доброволни стъпки от част от корпорациите, но това е малка част от необходимите действия и тя не може да премахне усещането, че там където няма синдикати, има жестока експлоатация.

  • 01

Наблюдава се също  и промяна в нагласите на Европейския съюзи  и в най-големите страни от Г-7 - глобалните лидери се ангажират техните корпорации по света да изпълняват ангажиментите и по отношение на производствените вериги. Освен това, за първи път от 100 г. насам започналата дискусия в Международната организация на труда също се фокусира върху изчистването на производствените вериги от неспазване на стандартите. Международният валутен фонд(МВФ) и Световната банка(СБ) и заявяват своето желание да подпомагат спазването на  стандартите на МОТ и прилагане на Препоръката на МОТ за неформална икономика, обявяват се срещу детския труд, принудителен труд в гаражи, работа при лоши условия на труд и без плащане на  данъци, без социални осигуровки и с ниско заплащане. Тези две международни организации вече са склонни да поддържат   и  правото на организиране на работниците в синдикати  и на колективни преговори и договаряне.

Вече е налице промяна на  международната среда относно трудовите и социални права   и ние трябва да преценим нашата отговорност като синдикат, в т.ч.  и отговорността ни към тези работници, които нямат синдикални организации – каза Пламен. Димитров. Не случайно и Международната конфедерация на профсъюзите  започна сама  реализацията на подобни проекти в 5 държави в Азия.

В рамките на дискусионния форум на 13 юли  лектори по проблемите на международните стандарти за предприятията от производствените вериги на МНК и транснационалните споразумения в компаниите и по фирмените политики за провеждане на реална и ангажирана корпоративна социална отговорност бяха Екатерина Рибарова и Татяна Михайлова от Институт за социални и синдикални изследвания. На втория ден, 14 юли  вицепрезидент на КНСБ Чавдар Христов запозна присъстващите с актуалните промени в Кодекса на труда. Беше проведена и дискусия с негово участие, както и това на изпълнителния секретар Николай Недев за бъдещата работа на КНСБ за подобряване защитата на правата на наемните работници в малките и средни предприятия, в т.ч. и предприятията от производствените вериги на многонационалните компании.