Документация за обществена поръчка с предмет: „Надграждане на съществуващата интегрирана интернет базирана много-модулна платформа“, по проект № BG05M9OP001-1.012-001

Документация за обществена поръчка с предмет: „Надграждане на съществуващата интегрирана интернет базирана много-модулна платформа“, по проект № BG05M9OP001-1.012-001 „Достоен Труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“ с бенефициент Конфедерация на независимите синдикати в България