86 големи и средни предприятия засегнати от кризата, в тези със синдикални организации почти няма съкращения

86 средни и големи предприятия са засегнати до този момент от кризата. В тях са заети над 46 245 служители. Това показва проучване на КНСБ към 21 април чрез регионалните стуктури на КНСБ в цялата страна за социалното напрежение във фирмите и учреждения за ефектите от пандемията с COVID–19. Общо наблюдаваните предприятия са 114. 

Анализът на данните показва, че в големите предприятия и бюджетните организации, в които има изградени синдикални организации, с няколко изключения, към този етап не са предприети съкращения на персонал. Това се дължи основно на непрестанния социален диалог и възможностите, договорени чрез колективните трудови договори и показва предимствата от наличието на такива и в трудни ситуации като настоящата. 

Вярно ли е, че може да се сключва трудов договор за краткотрайна работа в селското стопанство за повече от ден?

Чухме, че във връзка с обявеното извънредно положение в страната безработните лица могат сключват трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа (чл.114а от Кодекс на труда) за повече от един ден. Вярно ли е?

Отговор:

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. бяха направени промени, касаещи трудовите договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа или т.нар. „еднодневни трудови договори“, уредени в чл.114а от Кодекс на труда.

Едностранно въведеното непълно работно време не води и до едностранно намаляване на трудовото възнаграждение

Работодателят ни уведоми, че ще въведе непълно работно време, т.е. от 8-часов ще преминем на 5-часов работен ден.  Щял да издаде заповед за това. Чрез нея да определи ново часово разпределение за дните от седмицата, както  и да намали трудовото ни възнаграждение, пропорционално на отработеното време. Има ли право и как стои въпросът с намалението на трудовото възнаграждение?

 Отговор:

Новата алинея 2-ра в чл.138а КТ[1], приета чрез Закона за мерките и действията по време на извънредното положение дава право на работодателя за това. Непълното работно време трябва да се въведе с акт, заповед на работодателя, в която да бъде посочен период от време (от... до...), колко са работните часове, т.е. колко работни часа обхваща новото дневно работно време, за кои (песронално) работници и служители се отнася промяната и други. Заповедта трябва да се сведе до знанието на съответните работници. Чрез нея обаче не може да се определи нов, намален размер на трудово възнаграждение, съответстващо на реално намалените работни часове!

КНСБ предлага 4 групи допълнителни мерки, сред тях е целеви отпуск за гледане на дете до 14 г.

Допълнителни мерки за подкрепа на безработни, самоосигуряващи се, родители и хора без доходи предлага КНСБ на правителството. Обсъждането им предстои в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Експертите на конфедерацията са готови с разчети и детайли как мерките могат да се реализират за най-засегнатите от настоящата трудна ситуация заради пандемията с COVID-19.

Може ли работодателят да предоставя неплатен отпуск без съгласието на работника?

Категорично НЕ МОЖЕ работодателят едностранно да предоставя НЕПЛАТЕН отпуск без съгласието на работника или служителя в случаите на обявено извънредно положение. Неплатен отпуск по начало може да се предоставя и ползва само по искане на работника или служителя по реда на чл.160 от Кодекс на труда.

Неплатеният отпуск е предвиден в законодателството само като правна възможност за работника или служителя. Работодателят преценява кога и в какъв размер да се предостави неплатеният отпуск и дали въобще да разреши ползването му.

Експертите на КНСБ в кризата – с горещи телефони за консултации и на терен като доброволци

 

Експертите на КНСБ в София и страната се включват с професионални и лични усилия в борбата за преодоляване на кризата.

В много градове регионалните структури обявиха горещи телефони, на които всички работещи могат да получат безплатна консултация по трудово-правни и социално-осигурителни въпроси. Така в трудната и несигурна ситуация всеки може да потърси яснота по трудовите си права, а ако се налага - и защита. Обажданията се приемат от 9 до 18 ч. 

81 средни и големи фирми засегнати от кризата (обновена информация)

81 средни и големи предприятия със заети над 44 215 служители са засегнати към момента от започналата криза заради глобалната пандемия с COVID-19 и въведеното извънредно положение у нас. Това показва проучване на КНСБ към 8 април чрез регионалните структури на конфедерацията в цялата страна за социалното напрежение във фирмите и учрежденията и последствията от ефектите на COVID – 19. Общо наблюдаваните фирми са 105.

Събраните данни показват, че 78% от засегнатите фирми пускат работниците в платен отпуск, в 25прибягват към неплатен отпуск, а в 14от фирмите се стига до освобождаване на работещите или предстоят съкращения.

Европейската Зелена сделка - дела и документи

В края на миналата година Европейската комисия представи “Европейската зелена сделка“ с план от редица политически инициативи, насочени към постигане на климатично неутрална икономика през 2050 г. Още с нейното представянето се акцентира, че това е свързано с актуализиране на климатичната амбиция на ЕС за 2030 г. за намаляване на емисиите на парникови газове с 50-55%, което да замени настоящата цел от 40%. Към документа е приложена пътна карта с основните действия на Комисията, свързани с преразглеждане на законодателството на ЕС в съответствие с новите цели в областта на климата.

Работодателят ни не желае да ползваме болнични, иска да сме в платен отпуск

Работодателят ни не желае да ползваме болнични, макар че обективно има колеги, които са болни.  Той обяви публично, че който представи болничен лист, ще бъде пускан в платен отпуск за времето на болничния, въз основа на чл.7, ал.2 Закона за извънредното положение. Моля за коментар? Възможно ли е да направи това? Очевидно не иска да поема разноските за първите дни на болничния.

Възможно е! Но няма да е законосъобразно, още по-малко коректно.

Отпускът по чл.7, ал.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредно положение (ЗМДВИП), следва да бъде предоставен с писмен акт (разпореждане, заповед). Актът следва да се официализира, да стигне до знанието на работника до обслужващите звена (счетоводство, каса, личен състав, до прекия ръководител  и т.н).

72 средни и големи фирми засегнати от кризата (актуализирана информация)

72 средни и големи предприятия със заети над 40 344 служители са засегнати към момента от започналата криза заради глобалната пандемия с COVID-19 и въведеното извънредно положение у нас. Това показва проучване на КНСБ към 6 април чрез регионалните структури на конфедерацията в цялата страна за социалното напрежение във фирмите и учрежденията и последствията от ефектите на COVID – 19. Общо наблюдаваните фирми са 93.

Събраните данни показват, че 78% от засегнатите фирми пускат работниците в платен отпуск, в 24прибягват към неплатен отпуск, а в 13от фирмите се стига до освобождаване на работещите или предстоят съкращения.