Платеният ми годишен отпуск свърши и работодателя ми каза, че ще ми предостави неплатен отпуск. Какво мога да направя в тази ситуация?

Отговор:

Както вече многократно дадохме отговор, не е възможно едностранното предоставяне на неплатен отпуск от работодателя. Неплатеният отпуск се ползва по реда на чл. 160 от Кодекс на труда, който сочи, че работодателят, по искане на работника или служителя, може да му разреши неплатен отпуск,независимо от това дали е ползвал или не платения си годишен отпуск и независимо от продължителността на трудовия му стаж. Тоест това е правна възможност само за работника, а работодателят преценява кога и в какъв размер да се предостави неплатения отпуск и дали въобще да разреши ползването му.

Нашето мнение е, че вие може да се възползвате от някоя от следните възможности:

  • да реагирате към работодателя с това, че той няма ПРАВНО ОСНОВАНИЕ да издава заповед за неплатен отпуск по негова инициатива;
  • да сигнализирате синдикалната организация в предприятието, което работите;
  • да сигнализирате Инспекция по труда с оглед проверка и констатация за незаконосъобразност.
  • да поискате уговарянето на по-голям платен отпуск на основание чл. 156а от Кодекс на труда с работодателя ви.

За справка от Кодекс на труда:

Неплатен отпуск

Чл. 160. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Работодателят по искане на работника или служителя може да му разреши неплатен отпуск независимо от това, дали е ползувал или не платения си годишен отпуск и независимо от продължителността на трудовия му стаж.

(2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Работодателят е длъжен да разреши еднократно ползването на неплатен отпуск до една година на работник или служител, който е в правоотношение с институция на Европейския съюз, извън случаите по чл. 120а, с Организацията на обединените нации, с Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, с Организацията на Северноатлантическия договор или с други международни правителствени организации.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж, а над 30 работни дни - само ако това е предвидено в този кодекс, в друг закон или в акт на Министерския съвет.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уговаряне на по-големи размери на отпуските

Чл. 156а. (Нов - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) По-големи размери на отпуските по чл. 155 и 156 могат да се уговарят в колективен трудов договор, както и между страните по трудовото правоотношение.