Ползването на неплатен отпуск намалява ли дните, които се признават за трудов стаж по чл. 160 от КТ?

Ползването на неплатен отпуск по реда на чл. 173а, ал. 2 намалява ли 30-те работни дни за календарна година, които се признават за трудов стаж, по чл. 160 от КТ?

Отговор:

В чл. 173а, ал. 2 от Кодекса на труда е установено правото на определени групи работници и служители да ползват платен или неплатен отпуск при обявено извънредно положение. Отпускът може да е за целия период на извънредното положение или за част от него според искането на работника или служителя. В чл. 173а, ал. 3 от КТ изрично е установено, че времето, през което се ползва такъв отпуск се признава за трудов стаж. Поради това за трудов стаж следва да се признава целият размер на ползвания неплатен отпуск, когато основанието за ползването му е чл. 173а, ал. 2 от КТ, а не само до 30 работни дни.