Държавен служител съм и за времето на извънредното положение работя от вкъщи. Мога ли да ползвам отпуск?

Отговор:

В ЗДСЛ се създаде нов чл. 64а: „Ползване на отпуск при обявено извънредно положение“

Чл. 64а. (1) При обявено извънредно положение и когато не може да се въведе работа от разстояние в домашна среда по чл. 51а, органът по назначаването е длъжен да разрешава ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск по искане на:

  1. бременна служителка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро;
  2. майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
  3. служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
  4. служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;
  5. трудоустроен служител или служител, боледуващ от болест, определена в наредбата на министъра на здравеопазването по чл. 333, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда.

Приложението на тази член зависи от наличието на две условия:

  1. Да има обявено извънредно положение и
  2. Невъзможност да се въведе работа от разстояние(чл.51а ЗДСл).

При едновременното наличие на тези обективни условия органът по назначаване е длъжен да разреши ползването на поискания отпуск.

Лицата, които могат да се възползват от тази норма са изчерпателно изброени в точките от 1-ва до 5-та.

Те имат право да поискат и ползват полагаемия им се редовен годишен отпуск по чл.56 от ЗДСл, включително удължен такъв, или неплатен по чл. 64 ЗДСл при посочените предпоставки. Те трябва да са придобили право на отпуск– да имат поне 8 месеца служебен трудов или осигурителен стаж. Нормата не се отнася за другите видове отпуски, на които държавните служители имат право по ЗДСл. По наше мнение лицата - държавни служители имат право на преценка ползване на кой от двата вида отпуск да поискат - платен или неплатен.