Майка съм на дете на 10 г. Работодателят ще ми разреши ли отпуск?

Майка съм на дете на 10 години. Аз и съпругът ми работим и няма кой да се грижи за детето в условията на извънредното положение, което пречи и на онлайн обучението. Мога ли да ползвам отпуск и работодателят ще ми го разреши ли?

Отговор:

Като майка на дете до 12-годишна възраст имате право да ползвате отпуск на основание чл. 173а, ал.2 от Кодекс на труда. С тази нова разпоредба в КТ се дава право и възможност на майките и осиновителките на деца до 12-годишна възраст, или на дете с увреждане, независимо от възрастта му, както и на работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му, да ползват платен или неплатен отпуск, без да е необходимо да имат съгласието на работодателя.

Отпускът може да е за целия период на извънредното положение или за част от него според искането на работника или служителя.

Времето, през което се ползва отпуск се признава за трудов стаж!

  1. За да се възползвате от възможността за ползване на този вид отпуск трябва писмено да отправите искане до работодателя. (образец на Заявление на основание чл. 173а, ал.2 КТ)

Справка:

Ползване на отпуск при обявено извънредно положение

Чл. 173а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение) (1) Когато поради обявено извънредно положение със заповед на работодателя или със заповед на държавен орган е преустановена работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж.

(2) Работодателят е длъжен да разрешава ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение по искане на:

  1. бременна работничка или служителка, както и на работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро;
  2. майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
  3. работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
  4. работник или служител, който не е навършил 18-годишна възраст;
  5. работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;
  6. работник или служител с право на закрила при уволнение по чл. 333, ал. 1, т. 2 и 3.

(3) Времето, през което се ползва отпуск по ал. 1 и 2, се признава за трудов стаж.