Вярно ли е, че може да се сключва трудов договор за краткотрайна работа в селското стопанство за повече от ден?

Чухме, че във връзка с обявеното извънредно положение в страната безработните лица могат сключват трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа (чл.114а от Кодекс на труда) за повече от един ден. Вярно ли е?

Отговор:

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. бяха направени промени, касаещи трудовите договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа или т.нар. „еднодневни трудови договори“, уредени в чл.114а от Кодекс на труда.

Промените гласят, че трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 за краткотрайна сезонна селскостопанска работа могат да се сключват и за повече от един ден. Създадена е възможността трудовите договори през този период да са с продължителност на работното време за деня от 4, 6 или 8 часа. Трудовото възнаграждение на работниците, сключили трудов договор по чл. 114а за повече от един ден, ще се изплаща в деня на изтичане на срока на трудовия договор срещу разписка, неразделна част от него. Когато уговореният срок е по – дълъг от един месец, трудовото възнаграждение ще се изплаща ежемесечно, но не по – късно от 5-о число на месеца, следващ месеца, в който е положен трудът.

Разширен е и кръгът на работодателите, които могат да сключват този вид договори, като са включени и тютюнопроизводителите.

Важно! Регистрираните безработни лица, които сключват този вид договор, са задължително осигурени за част от осигурителните рискове, с което придобиват осигурителни права, без да им се прекратява регистрацията в бюрото по труда и без да губят правото си на социално подпомагане и обезщетения за безработица!

Справка - Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение:

  • 49б. (1) За времето на извънредното положение трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда за краткотрайна сезонна селскостопанска работа може да се сключват за повече от един ден, като това време не се признава за трудов стаж.

(2) Трудовият договор по ал. 1 може да се сключва и от регистрирани тютюнопроизводители за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от тютюн.

(3) Трудовият договор по ал. 1 е с нормална продължителност на работното време за деня до 8 часа, като страните по него може да уговарят работа за 4 или 6 часа.

(4) При сключване и при прекратяване на трудовия договор по ал. 1 не се прилагат чл. 62, ал. 3 и 4, чл. 127, ал. 1, т. 4 и чл. 128а, ал. 3 от Кодекса на труда.

(5) Трудовият договор по ал. 1 съдържа данни за страните, място на работа, наименование на длъжността, размер на трудовото възнаграждение, дните и месеца на изпълнение на работата, продължителност на работното време, начало и край на работния ден и данни, служебно вписани от инспекцията по труда, регистрирала съответния образец.

(6) Трудовият договор по ал. 1 се изготвя по образец, утвърден със заповед на министъра на труда и социалната политика, и се публикува на електронната страница на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“.

(7) Работодателят – регистриран земеделски стопанин по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители или регистриран тютюнопроизводител по реда на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, може да получи регистрирани образци на трудовите договори по ал. 1.

(8) Образците на трудовите договори по ал. 7 може да се получат в съответната дирекция „Инспекция по труда“ от регистрирания земеделски стопанин или тютюнопроизводител лично или по електронен път.

(9) Трудовото възнаграждение се изплаща в деня на изтичане на срока на трудовия договор по ал. 1 срещу разписка, неразделна част от него. Когато срокът на трудовия договор по ал. 1 е по-дълъг от един месец, трудовото възнаграждение се изплаща всеки месец, но не по-късно от 5-о число на месеца, следващ месеца, в който е положен трудът.

 (10) Осигурителните вноски за социално и здравно осигуряване за лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда се внасят от осигурителите, сключили договор по ал. 1 и 2, в сроковете по чл. 7, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване и по чл. 40, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване.

  • 49в. Срокът по чл. 36, ал. 4 от Кодекса на труда спира да тече до отмяната на извънредното положение. Организациите на работниците и служителите и на работодателите, признати за представителни на национално равнище с решение на Министерския съвет до влизането в сила на този закон, запазват своята представителност до приключване на процедурата по чл. 36 от Кодекса на труда.“