Може ли работодателят да предоставя неплатен отпуск без съгласието на работника?

Категорично НЕ МОЖЕ работодателят едностранно да предоставя НЕПЛАТЕН отпуск без съгласието на работника или служителя в случаите на обявено извънредно положение. Неплатен отпуск по начало може да се предоставя и ползва само по искане на работника или служителя по реда на чл.160 от Кодекс на труда.

Неплатеният отпуск е предвиден в законодателството само като правна възможност за работника или служителя. Работодателят преценява кога и в какъв размер да се предостави неплатеният отпуск и дали въобще да разреши ползването му.

Изключение се създаде в разпоредбите на чл.173а, ал.2 от КТ и чл.64а, ал.1 на ЗДСл.

чл.173а, ал.2 от Кодекса на труда: (2) Работодателят е длъжен да разрешава ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение по искане на:

  • бременна работничка или служителка, както и на работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро;
  • майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане, независимо от възрастта му;
  • работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане, независимо от възрастта му;
  • работник или служител, който не е навършил 18-годишна възраст;
  • работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;
  • работник или служител с право на закрила при уволнение по чл. 333, ал. 1, т. 2 и 3

За да може да се възползва работник или служител от възможността в чл.173а, ал.2 от Кодекса на труда, следва да са налице следните предпоставки:

  1. Да е обявено извънредно положение;
  2. Работникът или служителят да попада в описаните случаи;
  3. Работникът или служителят писмено да отправи искане за ползване на този вид отпуск. (образец на Заявление на основание чл. 173а, ал.2 КТ)

 

Съгласно алинея (3) на чл. 173а - времето, през което се ползва отпуск по ал. 1 и 2, се признава за трудов стаж.

 

Заявление можете да изтеглите от тук