Работодателят ни не желае да ползваме болнични, иска да сме в платен отпуск

Работодателят ни не желае да ползваме болнични, макар че обективно има колеги, които са болни.  Той обяви публично, че който представи болничен лист, ще бъде пускан в платен отпуск за времето на болничния, въз основа на чл.7, ал.2 Закона за извънредното положение. Моля за коментар? Възможно ли е да направи това? Очевидно не иска да поема разноските за първите дни на болничния.

Възможно е! Но няма да е законосъобразно, още по-малко коректно.

Отпускът по чл.7, ал.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредно положение (ЗМДВИП), следва да бъде предоставен с писмен акт (разпореждане, заповед). Актът следва да се официализира, да стигне до знанието на работника до обслужващите звена (счетоводство, каса, личен състав, до прекия ръководител  и т.н).

Този акт обаче не може да произведе правно действие при положение, че вече има издаден болничен лист за времето, през което работодателя иска да Ви изведе в принудителен платен отпуск. Подобен акт би бил абсурден, защото той ще изведе работника в отпуск, за време, през което той вече е в отпуск, разрешен по друг правен ред. Правото не познава и не урежда такава конструкция „ отпуск по време на отпуск”!! Конструкцията е друга - „ спиран на един отпуск поради ползване на друг” и е уредена в чл.75, ал.1  КТ.

Тоест, работодателят няма основание да издаде такъв акт, при положение, че е известен за болничния лист по предвидения в закона ред, за същия период от време, или за някаква част от него, да издава акт на основание чл.7, ал.2 КТ. 

Нещо повече, ако обективно се случи така, че вече е издал акта по чл.7, ал.2 ЗМДВИП и след това работникът, поради заболяване, е получил (бил му е издаден) болничн лист, то тогава ще влезе в действие чл.75,ал.1 КТ, който дава право на работника, по негово искане, да спре ползването на платен годишен отпуск за времето, през което му е издаден болничен лист.

Ако въпреки това, подобни „заплахи” се реализират, незабавно се обърнете към инспекцията по труда с искане за проверка и предписание за отмяна на незаконосъобразния акт на работодателя.