Европейската Зелена сделка - дела и документи

В края на миналата година Европейската комисия представи “Европейската зелена сделка“ с план от редица политически инициативи, насочени към постигане на климатично неутрална икономика през 2050 г. Още с нейното представянето се акцентира, че това е свързано с актуализиране на климатичната амбиция на ЕС за 2030 г. за намаляване на емисиите на парникови газове с 50-55%, което да замени настоящата цел от 40%. Към документа е приложена пътна карта с основните действия на Комисията, свързани с преразглеждане на законодателството на ЕС в съответствие с новите цели в областта на климата.

На 14 януари 2020 г. Комисията представи План за инвестиции за устойчива Европа и План за инвестиции към Европейската зелена сделка, чието предназначение е да мобилизира обществени ресурси и да стимулира включването на частни фондове чрез финансови инструменти на ЕС, което да доведе до поне 1 трилион евро инвестиции през следващите 10 години. Част от плана е Механизмът за справедлив преход, чието предназначение е да подкрепи най-силно засегнатите от прехода региони.  Чрез него се очаква да бъдат мобилизирани най-малко 100 млрд. евро за периода 2021-2027 г. посредством Фонд за справедлив преход (ФСП), програмата InvestEU и специална кредитна линия на Европейската инвестиционна банка.

В края на февруари ЕК трябваше да обяви разпределението на средствата от ФСП, но всъщност го направи ден след представянето на своя механизъм за финансиране на Европейската зелена сделка чрез предложение за Регламент за създаване на Фонд за справедлив преход. Фондът ще разполага със 7,5 млрд. евро, които ще могат да бъдат използвани само за нисковъглеродни и устойчиви спрямо климата проекти, включително програми за преквалифициране на миньорите, отваряне на работни места в нови икономически сектори и енергийно ефективни жилища. За всяко едно евро, изразходвано от ФСП,  регионите трябва да добавят 2 или 3 евро. За нашата страна (458 млн. евро),  това означава да отделим 1,5 млрд. евро от кохезионния си пакет. Голямата разлика при Фонда за справедлив преход е, че той ще позволява грантове да се насочват и към частни предприятия за инвестиции – нещо, което сега не е позволено по правилата на кохезионните фондове.

За да имат достъп до европейските средства, страните ще трябва да предложат териториални планове за справедлив преход в съответствие с климатичните цели на ЕС. На регионите ще бъде предложена техническа помощ, за да им се помогне да „усвоят“ средствата, спазвайки европейските правила за изразходването им. С решение на Министерския съвет у нас, като отговорно ведомство при изготвяне на териториалните планове е определено Министерството на енергетиката.

На 04 март 2020 г. ЕК представи проект на Регламент за „Европейския закон за климата“. Ключов елемент в законопроекта е, че „до септември 2020 г. Комисията ще проучи възможностите за нова цел за 2030 г. за намаляване на емисиите с 50-55 % спрямо равнищата от 1990 г.“, което изисква да се направи оценка на въздействието. По нейна преценка,  Комисията ще представи предложение за изменение на сегашния законов Регламент (ЕС) 2018/1999 „Чиста енергия за всички европейци“. Съгласно нормативните документи за координация по въпросите на ЕС, нашата страна трябва да разработи и представи Рамкова позиция по предложението за Европейския закон за климата.

В съответствие с пътната карта на Европейската зелена сделка бяха публикувани още два нови документа – съобщение на ЕК за Нова промишлена стратегия за Европа и Нов план за действие относно кръговата икономика, публикувани на 10 и 11 март 2020.

Във връзка с COVID – 19 ЕК обяви, че представянето на стратегията за биологичното разнообразие и стратегията „От фермата до трапезата“, ще се забави с няколко седмици.

Още в самото начало след обявяване на Зелената сделка КНСБ реагира остро на предложението за повишаване на целта за намаляване на емисиите на въглероден диоксид до 2030 на 50-55% спрямо нивата от 1990 г. КНСБ посочи като основна „червена линия“ отстояването на позиция от РБългария за запазване на приетите в Регламента „Чиста енергия за всички европейци“ 40% намаляване на емисиите до 2030 г. КНСБ с удовлетворение констатира, че това, наред с редица други наши предложения, са в основата на Рамковата позиция на страната по проекта на ЕК за Европейски закон за климата.

Имайки предвид амбициозната програма на ЕК за приемане на редица нови законодателни актове, промяна на сега действащи такива и предизвикателствата пред нашата страна, КНСБ предложи на правителството да се създаде Национален борд за справедлив преход и Институт за устойчиво развитие. В тази връзка беше представен за обсъждане проект на ПМС за създаване на Консултативен съвет с участието на социалните партньори, експерти и представители на научната общност.

Въпреки че в днешните трудни времена на задълбочаваща се икономическа и здравна криза усилията на ЕК са насочени главно в тази посока, говорителката на ЕК за Зелената сделка заяви, че „Дългосрочната програма по „Зелената сделка“ продължава успоредно с борбата с коронавируса и продължава да бъде един от приоритети на Комисията“. Това е и своеобразен отговор към чешкия премиер Андрей Бабиш, който заяви, че Европа трябва да забрави „Зелената сделка“, както и към Полша, която поиска да се спре схемата на търговия с въглерод.

По тази причина КНСБ счита, че въпреки тежката ситуация в страната, работата по конструиране на Консултативния съвет по Зелената сделка не трябва да се забавя.