Декларация от Регионалния съвет на КНСБ гр. Стара Загора

До
г-н Марин Райков
Министър председател на РБългария
г-н Асен Василев
Министър на икономиката ,
енергетиката и туризма
г-н Пламен Димитров
Президент на КНСБ
г-н  Валентин Вълчев
ФНСМ

Д Е К Л А Р А Ц И Я
от Регионалния съвет на КНСБ гр. Стара Загора


Уважаеми господа,
Въгледобивът и производството на електрическа енергия са водещи сектори за икономиката на регион Стара Загора. ”Мини Марица изток„ЕАД гр.Раднево е най-голямото дружество за добив на лигнитни въглища по открит способ на Балканския полуостров. От добиваните въглища се произвеждат над 40% от електроенергията в страната. В дружеството работят 7100 души. Дейностите, свързани с добива на суровината за ТЕЦ-овете, осигуряват заетост на работници от още десетки фирми, които се занимават с производство и доставка на материали и резервни части, ремонтни дейности, транспорт и др. Намалените мощности  на ТЕЦ – вете също застрашава заетостта и доходите в тях.

Регионалната структура на КНСБ гр.Стара Загора изразява своята тревога и  безспокойство от създалото се  социално напрежение в дружествата, в резултат на намалено потребление на ел.енергия. Изостоването с 3 млн.тона от плана за добив на въглища от началото на годината, преминаването на двусменен режим на работа и принудителният отпуск за 1500 работещи в дружеството е обезспокоителен факт.

Ние, синдикалните организации с над 22000 синдикални члена в област Стара Загора, включващи  учители, медици,  работещи в БДЖ, строители, работници и служители от държавните учреждения в област Стара Загора декларираме своята СОЛИДАРНОСТ със справедливите искания на работниците и служителите във въгледобива и енергийните  дружества за запазване на работните места и създаване на нормална и сигурна работа във всяко от тях.

Уважаеми господа,
Настояваме да се спази постигнатата договореност с ДКЕВР от 05 март 2013 година в гр. София, според която намаляването цените на електроенергията за крайните потребители не е за сметка на промяната в микса, утвърден от ДКЕВР за регулирания пазар и не би трябвало да има промяна в работата на въгледобивните предприятия и централите.


Необходими са спешни решения и незабавни действия, за да  не се допусне ескалация на напрежението и се гарантира нормална работа на дружествата в региона. Да се възстановят условията, по които България да изнася електричество. Това налага до следващото Народно събрание ДКЕВР да намали таксите за пренос, с което да се даде възможност на енергетиката да се отлепи от дъното.

Обезпокоени сме от несигурността на днешния и утрешния ден на работещите,  домакинствата и бъдещето на хиляди хора на наемния труд.

Настояваме,  да се нормализира работата  във въгледобива и енергийните  дружества и област Стара Загора да продължи да е енергиен център на Р България и на Балканите.

17 април 2013 година
гр. Стара Загора

Иванка Данаилова,
Председател РС на КНСБ гр.Стара Загора