Националната взаимоспомагателна каса на КНСБ заработи вече и в регион Смолян

На 10 март 2014 бе регистрирана Националната взаимоспомагателна каса на КНСБ (НВСК) като допълнителен механизъм за подобряване трудов и социален статус на синдикалните членове.

Касата вече работи и в регион Смолян, а интересът инструмента за финансово подпомагане е изключително голям.

Какво е НВСК?

НВСК е доброволно сдружение на физически лица – членове на КНСБ с цел взаимното им подпомагане. Сдружението не формира и не разпределя печалба от дейността си, а се стреми да насърчава взаимопомощта и спестовността сред своите членове чрез собствени усилия и средства. Основната й дейност е предоставяне на взаимопомощи на членовете й за удоволетворяване на краткосрочни и дългосрочни битови и други социални потребности.

Кой има право да членува в НВСК на КНСБ?

Членството в НВСК е доброволно. Право да членуват в НВСК имат единствено синдикални членове на КНСБ с редовно платен членски внос към съответната синдикална структура. Членството в КНСБ се удостоверява с членска карта по образец.  Как става приемането на членове в НВСК?

Кандидатстването става чрез писмено заявление по образец, в което се посочва номерът на синдикалната членска карта и копие от платежен документ за преведени по сметката на НВСК встъпителна вноска от 30 лв. и индивидуален месечен членски внос не по-малко от 10 лв.

Какви са финансовите правила в НВСК?

Членството в НВСК се поддържа чрез личен месечен членски внос, който е собственост на съответното лице и се отразява в индивидуална партида. Месечният му размер е минимум 10 лв., но по преценка на членовете той може да бъде и по-висок. Натрупаният индивидуален членски внос е важен, защото той определя размерът на евентуалната взаимопомощ в съотношение 1:3 (напр. при кандидатстване за помощ в размер на 1 500 лв. в индивидуалната партида кандидатът трябва да разполага с общ размер на членски внос от 500 лв.). Допустимо е и еднократно внасяне на целия размер на индивидуалния членски внос, необходим  за отпускане на взаимопомощ. Върху членският внос не се начислява лихва.

Членовете имат право да изтеглят еднократно индивидуалният си членски внос при напускане на касата след като от него се приспаднат оставащите за възстановяване суми по отпуснатата им взаимопомощ или съответната част от сумата по договор в просрочие, на който са гаранти. Натрупаните индивидуални вноски са наследяеми.

При отпускане на взаимопомощ се прави отчисление от 5% върху размера на помощта. (напр. при получаване на помощ в размер на 1 500 лв. на искателят  се прави удръжка на отчисление 5 %, т.е. 75 лв) Отчислението е еднократно платимо при отпускане на помощта и служи за покриване на административните разходи, както и за поддръжката на Гаранционния фонд на НВСК. 

Какъв е размерът на взаимопомощта?

Максималният размер на взаимопомощта се определя за всяка година с решение на Общото събрание на НВСК. За 2014 г. той е установен в размер до 1 500 лв. със срок на възстановяване от 12 месеца. Исканата от членовете взаимопомощ зависи от техните доходи и натрупани средства от индивидуални месечни вноски.

Каква е процедурата по отпускане на взаимопомощ?

Отпускането става с попълване на Молба-декларация за получаване на взаимопомощ, което се адресира до Управителя на НВСК. Молбата и прилежащите й документи могат да се подават и по електронен път. Общото време от кандидатстването до отпускането на взаимопомощта или отказването й, не може да бъде по-дълъг от 10 работни дни. НВСК определя броя на необходимите гаранти-членове на НВСК за всяко отделно искане. Гарантите могат да бъдат само други членове на НВСК. Не се допуска едно лице да бъде гарант на повече от два договора за взаимопомощ.

Усвояването на одобрената помощ е еднократно по сметка на получателя в срок от 3 дни след подписването на двустранен договор, в който се определят срокът за възстановяване и размерът на месечните вноски.

Отпуснатата взаимопомощ подлежи на възстановяване. За срока на възстановяване на отпуснатата помощ кандидатът трябва да има действаща застраховка „Живот”в полза на НВСК. Нова взаимопомощ може да се отпусне само след връщане на предходната. Предоставената взаимопомощ може да бъде възстановена предсрочно по всяко време.

Как да се свържа с НВСК?

Всички заявления и документи се изпращат до централния офис на НВСК или до регионалните й представителства,  които се намират в регионалните съвети на КНСБ в цялата страна.

Можете да се свържете с НВСК за допълнителна информация и съвети на адрес:

Смолян, Бул. „България“ 58, КНСБ, тел: 0301/6 30 16,

Лице за кнтакти: Тодор Капитанов

 

Централен офис:

София, п.к. 1040, пл. Македония 1, ет. 5, ст. 12

Тел. 02 4010 677, Факс: 02 988 59 69

e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.