Проведе се заседание на Областния съвет по условия на труд – Сливен

  • 01

На 16.12.2015 г. под председателството на заместник областния управител Веска Вълчева се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд. По време на заседанието Иван Каравелов – представител на „Инспекция за държавен технически надзор“ Югоизточна България, представи информация за състоянието на съоръженията с повишена опасност в предприятия и други обекти на територията на област Сливен. 

На територията на област Сливен се експлоатират 45 бр. съдове под налягане. Общо асансьорите в областта са 814 бр. Държавен надзор се упражнява върху 66 асансьора, 7 са спрени от експлоатация, 9 са без преглед. За годината са съставени 25 акта за административно нарушение при всички съоръженията, като най-често нарушенията са при автомобилните газостанции, на които се пълнят газови бутилки за битови нужди. Има нарушения и за съоръжения с изтекъл преглед, както и нерегистрирани. Г-н Каравелов съобщи, че в момента се разработва публичен регистър на съоръженията с повишена опасност. В него както ползвателите, така и надзорните органи ще могат да следят кога е извършена последната проверка на дадено съоръжение, коя фирма е извършила проверката, кога изтичат сроковете и др.

Ирена Иванова – директор на Дирекция „Инспекция по труда” Сливен, направи отчет за дейността на дирекцията през второто и третото тримесечие на 2015 г. През третото тримесечие на 2015 г. Д „ИТ“ – Сливен е проверила 582 предприятия, като е извършила 618 проверки. Констатирани са 2292 нарушения на трудовото законодателство. Нарушенията по здравословни и безопасни условия на труд са 1469. Приложени са общо 2161 принудителни мерки, в т. ч.: дадени предписания на основание КТ - 2144 бр.; спрени машини и съоръжения - 14 бр.; отстранени от работа работници – 3-ма поради липса на правоспособност. Съставени са 133 акта за установени нарушения на трудовото законодателство и нормите, регламентиращи здравословните и безопасни условия на труд.

Запазва се тенденцията нарушенията по заплащането на труда да са: незаплатен нощен труд, официален празник, допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит. През третото тримесечие в Д „ИТ“ – Сливен са постъпили 9 искания, сигнали и запитвания. Всички те са решени в срок. Сигнали са подавани предимно от регионалната структура на КНСБ. Повечето жалбоподатели са с прекратени трудови правоотношения. Може да се направи изводът, че най-често допускани нарушения са  в малки и микро- предприятия. През периода са извършени 25 съвместни проверки с представители на различни институции. Реализирани са  проверки с представители на синдикалните организации.

С въвеждането на договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, от ДИТ са предоставили 6425 еднодневни трудови договори на 114 земеделски производители. На всички е разяснена новата наредба.

По време на заседанието бяха обсъдени приоритетите и кампаниите в работата на Дирекция „Инспекция по труда – Сливен“ за 2016 г. Основните мерки, на които ще наблегне инспекционната дейност са: проверки относно осигуряване на здраве и безопасност при извършване на строително-монтажни работи, инспектиране на рискови производства и дейности; проверки в предприятия, от икономически дейности, оказващи съществено влияние върху нивото на трудовия травматизъм и професионалните болести в страната; проверки относно законосъобразността на трудовите правоотношения по Кодекс на труда в отрасъл „Растениевъдство“.

Една от основните мерки, на които ще се наблегне през следващата година е подпомагане на социалния диалог в предприятията от всички икономически дейности. Проверките по тази мярка ще се  извършат съвместно с представители на КНСБ и КТ „Подкрепа”.

Г-жа Иванова съобщи още, че ДИТ Сливен е стартирала  инспекционна кампания за контрол на работодатели, за които има индикации, че плащат на работниците си възнаграждения под минималната работна заплата. Проверките се инициират по сигнал на КНСБ. Синдикатът има наблюдения за нередки случаи, при които и след 1 юли 2015 г., когато минималната заплата беше увеличена на 380 лв., осигуровките се внасят върху стария й размер от 360 лв.