25 години РС на КНСБ в Сливен

  • 01

В Сливен на 13 май 2015 г. се чества 25-тата годишнина на Регионалния съвет на КНСБ, чийто председател е Тодор Иванов. Организиран бе дискусионен форум на тема „Социален диалог и КТД – опит и предизвикателства”. В събитието взеха участие областният управител Димитър Сяров, вицепрезидентът на КНСБ Валентин Никифоров, изпълнителният секретар на Конфедерацията Николай Недев, председателят на ФНСОЛП Димитър Табаков, кметове и заместник-кметове на общини, представители БСК, БТПП, ССИ, Едоардо Миролио – най-големият работодател в региона, директори, социални партньори, синдикални активисти, сред които и Иван Катерински – първият председател на РКС на КНСБ Сливен, и др.

В приветствията и поздравителните адреси бе посочено, че РС на КНСБ в Сливен е важен и отговорен фактор в обществено-политическия и социален живот в областта.Председателят  на РС на КНСБ Тодор Иванов откри форума като подчерта, че 25-та годишнина е повод за равносметка за това какво сме постигнали в защита на трудовите права на хората по пътя на диалога с нашите социални партньори, път извървян съвместно. Областният  управител на Сливен Димитър Сяров поздрави участниците с 25 годишния юбилей, като подчерта, че КНСБ през годините е задавала дневния ред на обществото при решаване на икономическите и социални проблеми на хората, че КНСБ е най-голямата органицзация на територията на региона и активно участва в решаването на нелеките проблеми.Поздравление беше поднесено и от кмета на община Сливен, в което се изтъква, че в лицето на ръководството на общината като един значим регионален работодател може да се разчита на партньорство.

По повод 25 годишния юбилей участниците във форума бяха приветствани от Валентин Никифоров, който не скри задоволството си от факта, че тук присъстват социални партньори и институции, което е израз на уважение и доверие към КНСБ.

В условията на преход, реформи и икономическа криза РС на КНСБ в Сливен се e стремял да укрепне организационно, да координира и подпомага синдикалните организации от региона при защитата на правата и интересите на наемните работници. Основен фактор, оказал определящо влияние върху организационното състояние на регионалната синдикална структура, е редуцирането на персонала в отделни предприятия и цели системи. Към месец декември 2014 г. броят на синдикалните членове е 7781, обединени в 202 синдикални организации.

В областта са създадени и работят на тристранен принцип Областен съвет за развитие, Постоянна комисия по заетост към ОбСР, Съвет за сътрудничество към ДБТ – Сливен, Нова Загора, Котел, Областен съвет по условия на труд. Констатира се, обаче, подценяване на ролята на тези съвети, формализиране на работата и недостатъчен ефект. Проблемите на областта са доста и тежки, особено високата безработица и демографския проблем, и това изисква от всички партньори едно по-голямо внимание и активност в търсенето на решения по пътя на диалога, консултациите и сътрудничеството.

Проблемите на Сливенска област са доста и тежки, особено високата безработица и демографския проблем и това изисква от всички социални партньори не подценяване, а едно по-голямо внимание и активност в търсенето на решения по пътя на консултации, сътрудничество и партньорство.

Безработицата към 31 март 2015 г. в област Сливен е 18,78% с регистрирани безработни 14 655 души, а по общини изглежда по следния начин:

  • Сливен – 8421 души, 15,94%
  • Котел – 2667 души, 42,13%
  • Нова Загора – 1737 души, 12,53%
  • Твърдица – 1840 души, 36,16%

Към 31 декември 2014 г. на територията на РС на КНСБ – Сливен действащите КТД на ниво предприятие са 74, в това число: за работещите в системата на средно образование – 20 КТД, за бюджетен сектор – 33 КТД, за реален сектор – 21 КТД.

През месец април, след доста продължителни и динамични преговори, е подновено КТД за детско и училищно здравеопазване в Сливен, като са постигнати по-добри договорености. През същия месец между кмета на Община Сливен, синдикатите и работодателите се подписва КТД за работещите в сферата на средното образование в Сливен.

Пример за много добър диалог е дългогодишната практика да се сключва КТД за работещите в системата на средното образование и други общински дейности между ОбС на КНСБ и кмета на Община Нова Загора. Постигнати са по-високи нива на заплащане на допълнително възнаграждение за професионален опит и стаж, по голям размер отпуск, профилактични прегледи и др.

Разработената карта на КТД на областно ниво показва, че 23,56% от работещите ползват по-добри трудови стандарти, благодарение на сключените КТД.

Членовете на КНСБ, ползващи КТД в предприятие, браншово КТД и КТД на компания с национално значение представляват 20,69% от общия брой наети.

Членовете на КНСБ, ползващи КТД за дейности, финансирани от общинския бюджет, представляват 71,38% от работещите в тези дейности.

Има предприятия, в които освен договаряне на повишаване на трудовите възнаграждения, се договаря и увеличаване на стойността на ваучерите за храна (напр. „Е. Миролио“ ЕАД, „Роже Ванден Берхе БГ“ ООД, „Декотекс“ АД и др.).

Като положителен пример за КТД са „Е.Миролио” ЕАД, „Топлофикация Сливен” ЕАД, „ЗММ Сливен” АД, „Пътнически превози Сливен” ЕООД. Във фирма „Е.Миролио” ЕАД ежегодно се сключва КТД с актуализация на заплатите. Договорени са редица придобивки, като по-висока цена на нощен труд, ваучери за храна, допълнителен отпуск, помощи при продължителен отпуск при болест, бонуси при пълен работен месец, застраховане на персонала и др. Бонуси, помощи, поевтиняване на храната, транспорт са договорени в КТД на „ЗММ Сливен“ и „Топлофикация Сливен“.

Подчертана беше дългогодишната добра съвместна работа с с Дирекция „Инспекция по труда” – Сливен,  Дирекция „Бюро по труда”,  ТП на НОИ. Между РС на КНСБ Сливен и Д „ИТ” Сливен е създадено традиционно дългогодишно добро взаимодействие.

Дискусионния форум продължи с изказвания на социалните партньори.                                     

Отношение взе Георги Топчиев председател на браншов съюз текстил към БСК, който обърна внимание на необходимостта КТД да бъдат по-кратки но съдържателни, ясни и конкретни, да има законова възможност работодателят да предлага проект за КТД.

По проблемите на диалога и КТД отношение взеха и Светла Стоянова, зам. кмет на Нова Загора, Иван Катерински –учредител на КНСБ и бивш председател на РКС на КНСБ, Бойка Няголова - координатор на СБУ в Нова загора,   Ирена Иванова - директор на Д”ИТ, която поздрави синдикалистите и акцентира, че в дейността си инспекцията по труда разчита изключително много на подкрепата на РС на КНСБ и на синдикалните членове по места. С болка за проблемите на хората: висока безработица, обезлюдяване, липса на мотивация за учене и работа у младежите говори Стефан Дондев – координатор на КНСБ в община Котел.

Валентин Никифоров обобщи важността на социалния диалог и партньорството. „Предизвикателствата, пред които сме изправени изискват да сме заедно, всички ние да бъдем активни и готови да отстояваме правата”.