25 години РС на КНСБ – Силистра

  • 01

На 18 май 2015 год. в Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИгр. Силистра, РС на КНСБ проведе дискусионен форум на тема „Пазарът на труда и младежката заетост в област Силистра“. Форумът бе организиран по случай 25-тата годишнина на КНСБ. Участие в събитието взеха вицепрезидентът на КНСБ Николай Ненков, Областният управител Стоян Бонев, директорът на Регионална служба по заетостта в Русе Драгомир Николов, главен експерт „Пазар на труда” – КНСБ Диана Найденова, представители от Агенция по заетостта, работодатели, синдикални председатели, експерти и др.

Председателят на РС на КНСБ – Силистра Димитричка Пейкова посочи, че на областно ниво има партньорството и то е развито с Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, с тристранния съвет за сътрудничество и със съветите към бюрата по труда в Силистра, Тутракан и Дулово. Има постоянен социален  диалог между структурите на държавата, работодатели и синдикати и се търсят решения по регионалните проблеми в  областта на заетостта и социалната политика.

В момента наетите по трудови и служебни правоотношения, които са приблизително 20 424 са два пъти по-малко от икономически активното население – 45 618 души. Безработните в Силистра и областта са 18,5%, а средно за страната са – 11%.

Лидерът на РС на КНСБ – Силистра Димитричка Пейкова изтъкна, че демографският срив в област Силистра е един от основните проблеми на региона и е един от основните фактори, които оказват влияние върху пазара на труда. По време на преброяването 2011г. населението на областта наброяваше 119 474 души, а в края на 2014г , то е 114 670 , което показва , че за три години  населението е намаляло с почти 5000 души.

   Производствените предприятия, които все още работят са съсредоточени в община Силистра, а в останалите общини , те почти липсват. Регистрираните безработни младежи до 29 години са 12.3% от общо регистрираните лица.   Регистрираната безработица за първото тримесечие на 2015г. обхваща 8492 лица намалява с 1273 лица – спрямо първите три месеца на 2013г. Разпределението на регистрираните безработни е :Община Алфатар – 3.3%; Община Главиница – 16,2%; Община Дулово – 28.2%; Община Силистра – 28.6%; Община Тутракан – 10.8%; Община Кайнарджа – 7.2%.

Процентът на безработните в групите в неравностойно положение /продължително безработни, безработни с основно или по-ниско образование , безработни без квалификация ,безработни над 50 години, младежи до 24 и 29 години/ е по-висок, отколкото средното за страната. През първото тримесечие на 2015г. работа са започнали общо 1215 безработни лица, от които 1013 са устроени на  работа на т.нар. първичен трудов пазар, 202 на субсидирани работни места.

 Над 540 младежи са получили услуга в ДБТ Силистра, Дулово и Тутракан. От тях 164 са започнали работа в реалната икономика, 23 са нововключените в заетост по програми и проекти, 54 са включени в обучения, 38 са ползвали услугата Ателие за търсене на работа.

По думите на Диана Найденова става ясно, че 46% от общия брой на безработните са без квалификация и образование, 35% - без трудови навици, 67% предпочитат да работят „на частно“, но не и на нормиран работен ден. Диана Найденова отбеляза, че политиката на КНСБ е вместо социални помощи да има повече заетост. Според нея анализите показват, че безработните, обезкуражени, на практика не желаят да работят и преживяват от социални помощи.

За да настъпи промяна и младите хора да остават в региона е необходимо –развитие на конкурентноспособна икономика чрез насърчаване на иновациите във всички сектори и използване на местния потенциал. Необходимо е да се коригира съществуващото несъответствие между специалностите в средните училища и конкретните нужди на пазара на труда.

 През февруари 2015г. е започнало изпълнението на проектът „Шанс за работа - 2015” , който е насочен към ускоряване на прехода от безработица към заетост, чрез активиране и подобряване на пригодността за заетост на безработни лица над 50г. с по-високо от основното образование и безработни младежи до 24г. със средно и по-ниско образование и без квалификация. Дейностите по проекта включват: провеждане на професионално ориентиране на безработни младежи, мотивационно обучение и включване в подходящо обучение за придобиване на професионална квалификация по една от професиите „Социален асистент”, специалност „Подпомагане на деца”, „Помощник-възпитател” или „Болногледач” и обучение по ключова компетентност „Работа в екип” от „Обществени и граждански компетентности”.  Проектът на КНСБ дава възможност на 40 процента от успешно завършилите лица да реализират своите теоретични и практически знания, натрупани по време на обучението, посредством последваща заетост за срок от 3 месеца, в съответното заведение, като за труда който полагат ще получават минималната работна заплата за страната. В рамките на проектът „Шанс за работа - 2015” в област Силистра участват 75  бенефициенти.