РС на КНСБ - Разград отбелязва 28 април

На тържествено заседание на 27.04.2011г.между ИК на РС на КНСБ Разград и регионална дирекция Инспекция по труда, се отбеляза денят на загиналите и пострадали при трудови злополуки.

Срещата бе открита от Началник РИТ Катя Филипова и в резюме очерта състоянието на трудовия травматизъм в региона и тенденциите за напред. Отношение по темата взе предеседателя на РС на КНСБ- Иван Димитров. Той направи резюме на нуждите от спешни мерки, които трябва да вземат управляващите:
- Разработване и приемане от Народното събрание на Закон за инспекцията по труда; - Ратификация на важни Конвенции на МОТ в областта на безопасността и здравето при работа; - Осигуряване на бюджетна целева субсидия за фонд "Условия на труд" в съотвествие с изискванията на Закона за ЗБУТ; - Укрепване и разширяване административния капацитет на ГИТ, НОИ и техните стуктури; - Облекчения за бизнеса при инвестиции в условията на труд; - Укрепване на органите за експертиза на професионалната заболеваемост; - Възстановяване в пълен обем статута и дейността на Клиниката по прфесионални болести и на специализираните регионални звена.
Осъществявайки веднага тези най-важни и нетърпящи отлагане задачи, управляващите у нас ще докажат, че действително безопасността и здравето при работа е национално значително и че изпълняват едно свое важно задължение към цялото общество.
Днес, 28.04.2011г. ще се проведе заседание на Постоянната областна комисия по условия на труд, на която отново ще се коментират проблемите на безопасните условия на труд  и ще се обяви началото на дарителска кампания за набиране на средства за изграждане на паметник на загиналите и пострадали работници при трудови злополуки, която е инициатива на РС на КНСБ.