25 години РС на КНСБ – Плевен

  • 1

„Всяка година средно по 70-80 000 души трайно се изселват от България’ – това посочи презиндетът на КНСБ Пламен Димитров на дискусионен форум на тема „Актуален анализ на пазара на труда в област Плевен".

Форумът бе организиран по случай 25-тата годишнина на РС на КНСБ – Плевен и се проведе на 25 май 2015 год., в конферетната зала на хотел „Ростов“. Участие във форума взеха и вицепрезидентът на КНСБ д-р Иван Кокалов, зам.-председателят на ФСЗ д-р Пламен Радославов, кметът на гр. Плевен проф. д-р Димитър Стойков, синдикални активисти, работодатели, представители на бюрата по труда, експерти и др.

Кметът на град Плевен проф. д-р Димитър Стойков съобщи на присъстващите в залата новината, че в най-близко време ще се инвестират големи средства в икономиката на областта и ще се осигурят стотици нови работни места. Той благодари на РС на КНСБ с председател Янчо Андонов за доброто партньорство при реализиране на социалната политика на община Плевен.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров поздрави участниците в събитието с 25-тата годишнина на КНСБ и изтъкна, че Конфедерацията се е наложила за четвърт век, като незаобиколим фактор в обществено-политическия живот на България. В изказването си лидерът на КНСБ изтъкна, че в България проблемът с демографската криза става все по-голям и все повече хора търсят възможности за работа и развитие извън България. „Близо 250 000 са българчетата, родени зад граница. Всичко това показва, че в България е дошло време разделно” – допълни Димитров. Той подчерта, че КНСБ залагат на няколко основни приоритета за подобряване икономическото състояние на страната:

  • стабилизиране и оздравяване на икономиката;
  • възраждане на индустрията - за целта са необходими инвестиции в такива производства, които носят висока добавена стойност;
  • политика за повишаване на доходите и съответно на потреблението;

Пламен Димитров бе категоричен, че в момента страната ни произвежда с 1/3 повече в сравнение с началото на прехода, но средната работна заплата е едва 85% спрямо тази от 1990 год. Това показва, че има възможност за вдигане на доходите.

Председателят на РС на КНСБ – Плевен Янчо Андонов посочи, че в област Плевен има 262 синдикални организации с близо 10 000 членове. Само в община Плевен организациите са 148 с над 7200 членове.

Лидерът на РС на КНСБ – Плевен представи анализ за състоянието на пазара на труда в областта, в който се посочва, че първият голям проблем отразяващ се на икономическото развитие е демографският. Недостатъчното предлагане на квалифицирани кадри възпира потенциалните инвеститори и допълнително задълбочава проблемите в образованието и икономиката. Въпреки усилията на някои анализатори да докажат, че инвеститори се пренасочват от Южна към Северна България, това – след провала на проекта Белене, все още е доста незабележимо. Драстично намаляващото население води до оптимизиране броя на училищата. Учениците и учителите, са намалели с 28 % за 10 години.

Изключително малкото ниво на чуждестранни инвестиции – 530 евро на 1000 души население, срещу средните за страната – 2930 евро, също се отразяват на слабото икономическо развитие. Липсващата стабилност и предвидимост, явно  влияят отрицателно върху най-важния компонент за икономически растеж – инвестициите. И, ако за България преките чуждестранни инвестиции за 2014 г. изостават с 20 % спрямо 2013 г.,  за Плевенска област това изоставане е 4 пъти повече.

Ликвидираните изцяло : химическа промишленост,  добивна промишленост, хранително – вкусова, тежко машиностроене, военно производство и други, свързани с тях производства са повлияли изключително негативно върху индустрията на областта.

Въпреки всичко бизнесът оцелява.  Наема безработни лица по програми и чрез други мерки, подпомага образованието и спорта,  настроен е положително към дуалното обучение, кандидатства и работи по програми, финансирани от ЕС, разкрива нови производства  и изплаща сравнително добри работни заплати. И докато  2010 г. за Плевенска област е била най-слабата, през 2014 г. добър ръст бележат показателите за произведена продукция и добавена стойност.

Забелязва се, макар и слаб, спад в безработицата, въпреки високите й стойности за всички общини в областта , без град Плевен.  Областта е с най-ниско равнище на безработица спрямо областите от Северозападна  България.

Постъпилите на работа през март са 1093 души. Това е станало, чрез посредничество на бюрата по труда – 835 души. През 2014 г. състоянието на местния пазар на труда се характеризира със снижаване на безработицата през последните две тримесечия. Работата на бюрата по труда, както с работодателите от една страна, така и с регистрираните  лица е насочена към партньорство, с цел постигане на по-добри резултати на първичния и вторичния пазар. През 2015 г., програмите за заетост и активните мерки продължават, като специално внимание се обръща на мерките за осигуряване на работа на младежи, както и на наемането на безработни на непълно работно време, на мерките за осигуряване на равни възможности на рискови групи на пазара на труда.

През март, т.г., 710 лица са постъпили на работа след насочване от трудов посредник на несубсидирани места. През следващите години все по-голямо влияние върху пазара на труда ще оказват: разработваната пенсионна система; разрастващата се емигрантска вълна; сезонната заетост, гъвкавото работно време и почасовото заплащане. Освен това – ефикасността на АЗ; реформите в образованието; интегрирания подход на правителството към икономическата политика; недекларирания труд; равнопоставеността между половете; ТПТИ; разработването на национален план за икономическо развитие.