Нова синдикална организация в Плевен

9 служители учредиха Синдикална Организация към ФНСДУО в КНСБ в Районно  Управление ,,Социално Осигуряване” на Националния осигурителен институт в  гр.Плевен на 17 Март 2011г. За председател на СО бе избран г-н Христофор Пенков Йорданов. Основни цели на организацията са по-високата степен на представителство и отстояване на законните права и интереси на нейните членове  пред ръководството на РУ,, СО” на НОИ в гр.Плевен.