И в Пазарджик се отбеляза 25-та годишнина на КНСБ

  • 01

На 22 юни 2015г. в хотел”Хебър”- гр.Пазарджик, Регионалният съвет на КНСБ  с председател Александър Шопов, организира дискусионен форум – „ Колективно трудово договаряне”. Той бе посветен на 25-та годишнина на КНСБ.

 В събитието участваха президентът на КНСБ, Пламен Димитров, вицепрезидентът - Пламен Нанков, изпълнителният секретар на КНСБ, Николай Недев, както и представители на социалните партньори: от Д"ИТ"Пазарджик - Васил Мезов, от Д"БТ" Пазарджик - Катя Шопова, от НОИ Пазарджик - Елка Гълъбова, от РИО Пазарджик - Валентина Кайтазова и др. Във форумът участваха синдикални активисти и ветерани.

Регионалният синдикален лидер, Александър Шопов изтъкна в словото си, че през изминалите 25 години, работата на РС на КНСБ Пазарджик, като териториална структура на най – голямата организация на гражданското общество в България, се е определяла от обществено икономическата и политическа среда в страната и региона, и от програмните документи на  КНСБ. „Средата, в която работихме – посочи той - се характеризираше с динамично променящи се политически, икономически и социални условия, с променящо се трудово и социално законодателство, с провеждане на реформи в образование, здравеопазване и икономика, с промени в структурата на икономиката на областта, което се отрази на статуса на работниците и служителите; с нарастване броя на безработните, с нарастване броя на работещите бедни. В тези условията на преход, реформи и икономическа криза РС на КНСБ се стремеше да укрепне организационно,  да координира и подпомага синдикалните организации от региона при защита правата на хората на наемния труд.

Към месец декември 2014г. броя на  синдикалните членове в област Пазарджик е близо 9000 и те са обединени в 281 синдикални организации. Една от основните задачи за решаване от РС на КНСБ е тази, свързана с представителството и защитата на  правата и интересите на работниците и служителите. Проблемите със заетостта, доходите и условия на труд са се обсъждали и са търсени решения чрез участие в структурите на социалния диалог. В област Пазарджик са създадени и работят на тристранен принцип:

Областен съвет за развитие; Постоянна комисия по заетост към Областен съвет за развитие; Съвет за сътрудничество към ДБТ – Пазарджик, Панагюрище, Велинград и  гр.Септември; Областен съвет по условия на труд.

РС на КНСБ активно участва в тези съвети, чрез свои представители. Обсъждат се важни въпроси, касаещи икономиката на Пазарджишка област, развитието на образованието, на здравеопазването, на транспорта, обсъждани са програми и мерки свързани с насърчаване на заетостта, развитието и квалификацията на човешките ресурси, демографски проблеми, системата за социално подпомагане, състояние на спазване на трудовото и осигурително законодателство и др..

Един от приоритетите в работата на РС на КНСБ е активното участие в процеса на колективното трудово договаряне. Усилията  през изминалите години са насочени към повишаване ефективността на КТД, към разширяване на параметрите, които се договарят в хода на колективните трудови преговори, към постигане на по-добри и по-качествени КТД-та. Екипът на РС на КНСБ участва в подготовката и повишаване компетентността на синдикалния актив по въпросите на КТД, участва в процеса на подготовка на КТД, при необходимост участва в екипите за преговори, подпомага СО в подготовка на процеса на преговори и при проблеми по  спазване на сключени КТД. Създадена е и се подържа база данни за състоянието на КТД. Към 31 декември 2014г. на територията на РС на КНСБ Пазарджик действащите КТД на ниво предприятие са 59, а само сключените през 2014г. са 35.

КТД на общинско ниво за дейности финансирани от общински бюджет  е КТД в община Пазарджик - от февруари 2015г за 2 години за работещите в образованието , КТД  на общинско ниво има и общините Велинград, Батак и Белово.Общински КТД има и в сферата на здравеопазването в общините Велинград и Ракитово.

На ниво предприятие КТД най-много са в бюджетния сектор -25, образование -21, а най-малък е броя на КТД в реалния сектор – 13.

„През последните години колективното трудово договаряне се осъществява трудно – каза Александър Шопово и допълни - основен аргумент на работодателите е липса на финансови възможности за договаряне на по високи и по-благоприятни условия в КТД. Орязват се постигнати вече социални придобивки, не се предоставя информация от страна на работодателя, некоректно се водят преговорите, липсата на възможности за колективно договаряне за държавните служители, също е проблем”.

Ежедневно експертите от РС на КНСБ и общинските координатори консултират наши членове и не членуващи в КНСБ по въпроси на трудови и осигурителни права.  Централата на КНСБ разшири услугите за наши синдикални членове. За тези услуги може да се получи информация и помощ в РС на КНСБ. Това са  електронния синдикат, НВСК, и възможностите за адвокатска защита.

Относно дейността с Дирекция „Инспекция по труда” – Пазарджик, Дирекция „Бюро по труда”, ТП на НОИ,  и като членове на съвети и комисии, и в нашите двустранни отношения е налице желание за съвместна работа.

Между РС на КНСБ Пазарджик и Д„ИТ” Пазарджик е създадено традиционно дългогодишно добро взаимодействие. Общата насока на съвместната ни работата е защита на наемните работници чрез спазване на КТ, ЗЗБУТ и КСО. Създадена е практика на добро взаимно информиране за състоянието на спазването на трудовото, осигурително законодателство и здравословните и безопосни условия на труд в региона. Инспекцията извършва проверки по подадените от нас сигнали. Провеждат се и съвместни проверки.

Работиме с Д”БТ” Пазарджик и продължаваме по реализацията на различни проекти за обучение и заетост – „Аз мога”, „Шанс за работа”, професионално ориентиране на безработни младежи и др.

Президентът на КНСБ, Пламен Димитров приветства с юбилейната годишнина участниците във форума и благодари на РС на КНСБ, на неговия председател Александър Шопов, на синдикалния актив за положените усилия за издигане авторитета и  влиянието на регионалната структура на КНСБ. В своето слово той посочи, че Колективното договаряне е основно трудово право залегнало в конвенции и препоръки на Международната организация на труда, в Европейската социална харта и Хартата на правата на` европейските граждани. Макар и едно от трите основни права на труда, правото на КТД не е защитено от българската Конституция. Механизмът на КТД е единственият, измислен в развития свят, разпрострял се и в развиващия се свят, чрез който могат да се разпределят по-справедливо плодовете от труда на ниво предприятие – там, където се произвеждат тези плодове. Там където има КТД и синдикат, доходите на работещите са близо с 30% по-високи и правата им са гарантирани много по-добре. Опитите за пренебрегване, омаловажаване и стесняване на КТД трябва да провокират изработването на Рамкова директива на ЕС по колективното трудово договаряне, за която КНСБ постоянно настоява.