Нова синдикална организация

На 21 февруари 2011г. СБХН учереди базова синдикална организация в предприятие за млечни продукти „Лакрима” АД, гр. Пазарджик.
На събранието присъстваха 24 работника, които поставиха редица проблеми, свързани със забавеното плащане на заплатите, липсата на суровини и преминаването на четиричасов работен ден.

За предеседател е избран Иван Иванов – майстор производство на сирене. Участниците в събранието определиха членството си в Синдикат „Бира, храни и напитки” – КНСБ.
На 22 февруари предесдателя на СБХН – Красимир Пащрапански и експерта от НМ „КТД и права” – СО – Христина Маринчева взеха участие в общото събрание на колектива за избиране на представители по информиране и консултиране.
От определения петчленен състав, четири от членовете са избраното синдикално ръководство, а петият член е член на синдиката.
Синдиката излезе с предложение до изпълнителните директори с конкретни мерки за стабилизиране на предприятието. Синдикат „Бира, храни, напитки” предложи да се ползват възможностите, които предлага операция „Адаптивност” към оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Социалните партньори договориха среща за обсъждане на предложенията за излизане от кризисната ситуация, в която е изпаднало предприятието.

Красимир Пащрапански – председател СБХН
Христина Маринчева – експерт СО в НМ „КТД и права”