25 години РС на КНСБ – Монтана

  • IMG_0061

На 8 май 2015 год. в хотел „Огоста” РС на КНСБ – Монтана отбеляза своята 25-та годишнина с юбилеен дискусионен форум на тема „Пазар на труда в област Монтана – 2015. Младежка заетост и безработица“.

Участие във форума взеха президентът на КНСБ Пламен Димитров, вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков, председателят на РС на КНСБ – Монтана Мария Лазарова, областният управител Ивайло Петров, директорът на „Бюро по труда” – Монтана Светла Узунова, директорът на „Бюро по труда” – Лом Мариета Цветанова, представители от Агенция по заетостта, работодатели, синдикални председатели, експерти и др.

В своето приветствено слово президентът на КНСБ Пламен Димитров поздрави присъстващите по случай 25-тата годишнина на регионалната структура на Конфедерацията. Той изтъкна, че според анализите на КНСБ българският бизнес инвестира най-малко в работна сила в сравнение с другите държави от ЕС. „Необходима е стратегия за развитие на Северозапада, която да включва не само инвестиционни проекти, но да планира инвестиции и за професионално обучение на кадри – подчерта Димитров и допълни, че част от младите хора биха се върнали тук, ако видят перспектива и сигурност дори и при по-ниска заплата. Според Пламен Димитров българското образование има нужда от реформа, която да предлага необходимите на бизнеса кадри. „Не бива повече да произвеждаме безработни висшисти”, посочи той.

Председателят на РС на КНСБ – Монтана Мария Лазарова представи на участниците в дискусионния форум доклад за ситуацията с пазара на труда в област Монтана. Един от сериозните проблеми, които засягат пазара на труда в област Монтана, е демографският срив, на който е подложен регионът, както и цяла Северозападна България – призната за най-бедния регион в Европа. Постепенното обезлюдяване не само на селата, но и на цели общини е следствие от много наслагващи се нерешени с години проблеми. Населението на област Монтана към края на 2014 г. е 139 350 хил. души, като спрямо преброяването от 2011 г. е намаляло с 8748 души. Причините за влошаващия се демографски профил на областта се дължат както на отрицателния естествен прираст, така и на миграцията.

Нивото на регистрираната безработица към края на месец март 2015 г. е 22,0%, което е два пъти по-високо от средната за страната през месец март (11,0%). Регистрираните безработни младежи до 29 години за месец март 2015 г. са 17.5% от общорегистрираните. В сравнение с началото на предходната година броят на наетите по трудово и служебно правоотношение е намалял с 2022 души. Причините за това са в общото намаление на населението и териториалното разпределение на икономически активното население.

Към 2014 г. средният за страната коефициент на заетост е 61%, при 55.9% за област Монтана. Затрудненията в икономическото развитие, настъпили след 2008 г. като резултат от икономическата и финансова криза, е принудило работодателите постепенно да свиват разходите си за труд. Като резултат от това заетостта започна да намалява. Същевременно нарасна броят на стопанските субекти (фирмите), които обявяват фалит, което също рефлектира върху заетостта.

В края на март 2015 г. общият брой на безработните в област Монтана е 13 229 души. Няколко са причините за ръста на регистрираните хора без доходи. От една страна трудовите посредници полагат усилия да се активизират обезкуражените да си търсят работа или да се възползват от възможностите за обучение и субсидирана заетост. От друга традиционно в края на декември приключват договорите по различните програми. Голяма част от работодателите също освобождават персонал в края на всяка календарна година.

През месеците януари и март 2015 г. за едно свободно работно място в реалната икономика в област Монтана се конкурират по 21 безработни, а през месец февруари – 39. Равнището на безработицата през месец март в област Монтана се повишава спрямо февруари с 0,5 на сто и достига до 22%. То е два пъти над средното за страната, което през март 2015 г. е 11.0%.

Безработните от началото на 2015 г. нарастват спрямо декември на 2014 г. в трите бюра по труда – Монтана, Берковица и Лом и във всички общини. Над половината от регистрираните на борсите са хора без квалификация. Те заемат дял от 57,2%. Висшистите без препитание са 508, с основно и по-ниско образование без доходи обаче са 6515 души, а всеки трети от тях е неграмотен. Близо 40 на сто хората са над 50-годишни, а между 45 и 50 години – 10,8 на сто.

През 2015 г. в област Монтана продължават да действат схемите от стария програмен период „Подкрепа за заетост” и „По-близо до работа”. От схемите по новия програмен период действащ е проекта „Нова възможност за младежка заетост”. Активната политика на пазара на труда в Монтана през 2015 г. ще бъде насочена към следните основни целеви групи:

  • безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25 г.;
  • младежи, които нито се обучават, нито са заети (NEET’s);
  • безработни над 50-годишна възраст;
  • продължително безработни лица;
  • безработни с ниска или нетърсена квалификация и с недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (включително от ромски произход);
  • хора с увреждания;
  • желаещи да работят и др.

През февруари 2015 г. започна изпълнението на проектът „Шанс за работа – 2015”, който е насочен към ускоряване на прехода от безработица към заетост чрез активиране и подобряване на пригодността за заетост на безработни лица над 50 г. с по-високо от основното образование и безработни младежи до 24 г. със средно и по-ниско образование и без квалификация. Проектът на КНСБ дава възможност на 40% от успешно завършилите лица да реализират своите теоретични и практически знания, натрупани по време на обучението посредством последваща заетост за срок от 3 месеца в съответното заведение, като за труда, който полагат, ще получават минималната работна заплата за страната.