25 години РС на КНСБ - Ловеч

  • 1

Регионален съвет на КНСБ – Ловеч чества 25 години. Отбелязването на годишнината бе на 26 май 2015 год. с юбилеен дискусионен форум на тема "Безработица, заплащане на труда и условия на труд". Участие във форума взеха вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков, председателят на НФТ „Химия и индустрия” Красимир Кръстев, кметът на община Троян Донка Михайлова, председателят на РС на КНСБ в Ловеч – Стоян Крачунов, социални партньори, синдикални дейци, експерти и др.

От приветствието на Пламен Нанков стана ясно, че в икономиката на страната ни има достатъчно ресурс, който може да се използва и за справедливо увеличаване на работните заплати с 15-20 на сто още тази година. "Ние като синдикат не искаме да получаваме много повече от това, което се произвежда, но възмездяването на труда съобразно брутния вътрешен продукт е драматично ниско" допълни още Нанков. Вицепрезидентът на КНСБ каза, че до края на юли в КНСБ ще са готови с разчетите по отрасли за възможното увеличение на работните заплати в бюджетната сфера. Според него това няма да доведе до катастрофа в икономиката и финансите и посочи, че "катастрофата може да се предизвиква именно от подтискането на доходите".

Пламен Нанков поясни, че Националната взаимоспомагателна каса на КНСБ вече работи и ще може да подпомага членовете на синдиката при облекчени условия. „Скоро ще се финализира и електронната платформа на синдиката, където всеки ще може постоянно да се информира и да получава консултации и услуги”, каза още вицепрезидентът на КНСБ.

Председателят на РС на КНСБ в Ловеч Стоян Крачунов представи анализ на безработицата и заплащането на труда в региона:

Северозападният район (СЗР), в който попада и област Ловеч, е най-изостаналият от районите и с най-малък принос към съвкупния национален БВП – 7,45% през 2009 г. и 7,07% през 2012 г. Независимо от факта, че през периода 2009 г. – 2012 г. изменението на БВП е положително, той остава на ниво по-ниско от средното за странат (17,2%). По БВП на човек от населението област Ловеч е значително под средното за страната, но надвишава това за целия Северозападен район.

За периода 2010 г. – 2013 г. чуждестранните преки инвестиции в Ловешка област са нараснали от 121 997,6 хил.евро на 134 793,3 хил. евро или с 10,5%, което е по-високо от средното за страната (5,5%).

При доходите на домакинстрата и доходите на едно лице в Ловешка област за периода 2010 г. – 2013 г. се наблюдава незначително увеличение (съответно с 4% и с 3,2%) в сравнение с темповете на развитие на национално равнище и в СЗР. И при двата показателя се наблюдава значителен темп на изоставане през наблюдавания период – през 2010 г. средният доход на лице в облас Ловеч е 83% от този за страната, за да спадне до едва 65% през 2013 г.

Негативните демографски тенденции се отразяват по неблагоприятен начин на динамиката както на населението в трудоспособна възраст (15-64 г.), така и на лицата във възрастовата група 15-29 г. в областта. През последните четири години (2011-2014 г.) трудоспособното население е намаляло със 7,7% (при -4,3% за страната)

Към 31.03.2015 г. равнището на безработица в областта е 17,2%, което е с 6,2% над средното ниво за страната (11%), а в сравнение с м. Март 2014 г. бележи незначителен спад с 0,6%. 

Ной-висока е безработицата в община Угърчин – 55,2%, а най-ниска в община Троян – 7,2%

В зависимост от образованието регистрираните безработни лица се разпределят в три групи:

- С висше образование – 7%

- Със средно образование – 44%

- С основно и по-ниско образование – 49%.

Младежите до 29 г. са 1577 човека или 16,4% от регистрираните безработни При младежите негативните тенденции са дори по-ясно изразени (-12.2%, при средно за страната -9.5%), със спад в размера на населението между 15 и 29 навършени години по пол (мъже, жени) и по местоживеене (градове, села) съответно с -5.8%, -19%, -12.1% и -13.6% (Фигура 2). Това е пряк резултат от необратимите процеси на застаряване на населението и в бъдеще допълнително ще задълбочи проблемите, свързани с простото възпроизводство на населението в трудоспособна възраст и работната сила.

  • 45,3% от групата на младежите до 29 г. са жени. 66,8% са без специалност и професия, а 50,7% са с основно и по-ниско образование.
  • 30,6% от безработните младежи са продължително безработни.

Безработните лица над 50 годишна възраст през м. Март 2015 г. са 3770 човека или 39,3% от регистрираните безработни, което е с 0,5% (19 лица) по-малко от м. Март 2014 г.  Заявените през м. Март 2015 г. свободни работни места са 503, което е с 95% (245 места) повече в сравнение с м. Февруари 2015 г.

  • 89 места са по програми за заетост
  • 414 места (с 64,3% повече от предходния месец) са на първичния трудов пазар

Професионалната структура на постъпилите на работа е следната:

  • 172 лица – с работническа професия
  • 157 лица – специалисти
  • 201 лица – без специалност и професия

Тенденциите са към намаляване броя на синдикалните организации и на синдикалната плътност в реалния сектор, което се дължи основно на слабо развитата икономика в ловешка област и липсата на инвестиции, което от своя страна е свързано и с високото ниво на безработица в региона. Не така стоят нещата бюджетния сектор, където броят на синдикалните организации остава сравнително постоянен, а синдикалната плътност относително висока. Надяваме се, че с новите възможности, предлагани от електронния синдикат и от НВСК, броят на синдикалните членове ще се увеличи.