Благотворителна кампания на РС на КНСБ Добрич по повод Великден и Международния ден на загиналите при трудови злополуки

 • IMG-b598e863f81e39c440e6b07f09f7eb86-V

В навечерието на 28 април 2019 година, когато източноправославните християни честваме Възкресение Христово, и вече 30 години на тази дата в световен мащаб се отбелязва Международният ден в памет на загиналите при трудови злополуки, РС на КНСБ Добрич организира благотворителна кампания за децата, лишени от родителска грижа. В инициативата участваха повече от 40 синдикални организации на КНСБ от област Добрич.

От 60 до 200 лева над заплатите за заетите в бюджетните дейности на община Добрич

 • tri-sybitiq-v-dobrich-posveteni-na-100-godini-dobrichka-epopeq_3027

На 30 април 2019 г., в навечерието на 1 май – Ден на труда и работническата солидарност и празник на КНСБ, бе подписано общинското рамково споразумение между Община град Добрич и РС на КНСБ Добрич.

Приоритет на общинското договаряне за 2019 година  бе увеличаване доходите на специалистите, заети в 22 делегирани от държавата и 12 местни дейности на община Добрич. През последните години, предвид изпреварващия темп на нарастване на МРЗ, ножицата в заплащането на специалистите и другия персонал твърде много се затвори.

РС на КНСБ Добрич договори увеличение на заплатите в някои дейности на общината

 • dobrich

Ново увеличение на основните работни заплати получиха заетите специалисти в Защитени жилища за лица с умствена изостаналост, в рамките на бюджета на дейността за 2018 г. След проведени преговори, на база анализ на изпълнението на бюджета, с Анекс от 25.10.2018 г. към общинското споразумение за 2018 година, подписано между Община град Добрич и РС на КНСБ Добрич, бе договорено увеличение с 5,5 %. В началото на годината работещите в тази дейност получиха 5% върху основното си възнаграждение.

Ново увеличение на работните заплати беше договорено от РС на КНСБ Добрич

 • Dobrich

С Анекс от 23.05.2018 г. към общинското споразумение за 2018 година, подписано между Община град Добрич и РС на КНСБ Добрич, бе договорено ново увеличение на основните работни заплати в шест дейности на община Добрич.

Нова синдикална организация бе учредена в област Добрич

 • Dobrich

В навечерието на 1 май – официалният празник на КНСБ, на 27 април 2018 г., със съдействието на РС на КНСБ Добрич бе учредена нова синдикална организация в Училищно и детско здравеопазване - община Тервел към Федерация на синдикатите от здравеопазването, основен член на КНСБ.

РС на КНСБ Добрич организира великденска благотворителна кампания за деца, лишени от родителски грижи

 • 1

Великденска благотворителна кампания за деца, лишени от родителски грижи, организира Регионалния съвет на КНСБ в Добрич. Синдикалните членове зарадваха с много изненади и празнично настроение малчуганите в шестте центъра за настаняване от семеен тип в общините Добрич и Крушари.

Най-малко 620 лв. става заплатата на медицинските специалисти в Добрич

 • Dobrich

Най-малко 620 лв. на месец ще взимат медицинските сестри в детските ясли и училища в Община Добрич. Това ще стане със задна дата от 1 юли, стана ясно след срещата на кметът на Добрич Йордан Йорданов и регионалните координатори на КНСБ и на КТ„Подкрепа”. 

РС на КНСБ в Добрич обсъди бюджета и предстоящия конгрес

Проектът на бюджет за 2017 година и промени в Програмата и предложенията за  промени в Устава на КНСБ за 8-ия конгрес на организацията, бяха обсъдени на разширено заседание на РС на КНСБ в Добрич.

Становище на РС на КНСБ Добрич по проекта на бюджета за 2016 г. на общината

МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД

Бюджет 2016 не се отличава особено от подхода, които имаме в практиката си от години при съставянето  на общинския бюджет - приходна част – запазване и намаляване на приходите в зависимост от изпълнението на база предходна година  и намаляване на разходите в местните дейности и актуализации през финансовата година за закърпване на положението. Доходите на заетите през 2016 година ще бъдат на същото ниво на каквото бяха и през изминалата година. У нас няма практика по - продължително да се говори, да се обсъжда и да се предоставя  във вид достъпен за всеки средно интелигентен гражданин информация за общинския бюджет.  Обикновено всички  специалисти и експерти правят коментари и анализи на макрорамката и не се влиза в детайлите на приходите и особено на разходите.

ПРИХОДИ:

 1. Данъчни приходи – спрямо началния план на 2015 година увеличението е с 6.28% или 384 500лв., а спрямо отчета за 2015 година не е предвиден ръст на данъчните приходи – заложени са по – малко 191 485лв. или това представлява 97% спрямо отчета.
 2. Неданъчните приходи – спрямо началния план са намалени с 484 800лв., като най-значително е намалението от постъпленията от продажба на земя с 800 000лв. В останалите неданъчни приходи има намаления и увеличения, т.е. планирането е по – скоро съобразно отчета през изтеклата година.
 3. Общо местните данъчни и неданъчни приходи през 2016 година спрямо началния план 2015 година са по – малко с 100 300лв.
 4. Размерът на общата изравнителна субсидия за местни дейности от държавния бюджет е увеличена спрямо 2015 година с 10.8%, което е 317 600лв./ Изравнителната субсидия компенсира частично различията между общините по отношение постъпленията на приходите от местни данъци на глава от населението под средния размер за страната./

Извода е, че началният план на  приходната част на бюджет 2016 година е  с 552 089лв. по – малко спрямо началния план 2015 година. Собствените приходи / данъчни , неданъчни и помощи / на Общината продължават да бъдат по – малко в сравнение с трансферите от държавния бюджет. Общите приходи в общинският бюджет са 21 087 625лв., които са разпределени в разходната част на бюджета и покриват работните заплати и осигурителните вноски на заетите в местните дейности, издръжката им, чистотата на града и капиталовата програма на Общината. В този си размер местните приходи на Общината не могат да се разглеждат като източник за финансиране на местните услуги и подобряване на тяхното качества.

Наблюдава се тенденция от 2013 година за спад на местните  приходите, което затруднява функционирането на местните бюджетни дейности и очакванията на гражданите за по – големи финансови инвестиции.  КНСБ счита, че е необходимо да се търсят резерви за увеличаване на приходите посредством увеличаване на  събираемостта им и по – добро управление на приходните дирекции  в общинска администрация. Защото  събираемостта на данъчните приходи е в рамките на 75 -77% от установените ежегодни облози.  Наложително е чрез Националното сдружение на общините да се търсят и други приходоизточници за общинските бюджети – част от данъка върху доходите на физическите лица да отива пряко в бюджета на общините защото се увеличават миграционните процеси към големите градове от една страна и от друга ниските доходи и обедняването не дават възможност за повишаване размерите на данъчните ставки и размера на таксите.

РАЗХОДИ – при така съставения  бюджет се планира намаляване на разходите с 500 000лв. и  около 90% от приходите покриват работните заплати на персонала в местните дейности  и издръжката им и само 10% са за капиталова програма.

Публичните разходи, заради които реално съществуват бюджетите са нещо второстепенно при нас. Доколкото има коментари за разходи – при публичните обсъждания, в постоянните комисии на общинския съвет и в заседания на общинския съвет те обикновено произтичат от внезапно възникнал проблем или от желанието на някои граждани, НПО и съветници да доказва колко важно е финансирането на едно или друго предложение.

КНСБ счита че се налага  оптимизиране на разходите и повишаване на ефективността и ефикасността им по няколко причини:

Първо:  издръжката на местните дейности е недостатъчна от години наред и тази тенденция през 2016 година се задълбочава защото в дейност „Детски ясли и детски кухни“, „Домашен социален патронаж“, „Клубове на пенсионера“, „Устойчиви дейности и проекти“, „Др. дейности по култура“, „ Общински пазари и тържища“ средствата за издръжка са намалени. В останалите местни дейности те са на същите равнища от 2015 година и само в дейностите „Целодневни детски градини“ – увеличение с 20 000лв. при необходимост от над 200 000лв. / 504 892 лв. от такси на родителите – 42.64%/ и „Общинска администрация“  - увеличение с 50 000лв. или с 10% на база предходна година.

Второ:  увеличаване на основните работни заплати на персонала. В някои местни дейности СБРЗ ще бъде от 01.01.2016г.541.80лв. и над 60% от заетите -  индивидуалните основни месечни заплати ще бъдат в размер 420 - 450лв. Това пази мизерията и работещи  „бедни“. Ежегодният ръст на минималната работна заплата рефлектира натиск за увеличение на възнагражденията на по – квалифицирания персонал.

В преговорите договорихме  51 300лв. за увеличаване на работните заплати на квалифицирания персонал, което, е крайно недостатъчно, но е  стъпка във вярната посока. Ще продължат преговорите и през второто шестмесечие на годината в зависимост от изпълнението на приходите за увеличение на работните заплати в местните дейности.

Трето:  модернизация и ремонт сградния фонд – необходимост от ежегодно   влагане на финансов ресурс за ремонт и поддръжка. Вероятно ще бъдат използвани средства по  оперативните програми, но без финансов ресурс от бюджета проблема не може да бъде решен.

Четвърто:  недостатъчен финансов ресурс за инвестиции за подобряване на  пътна и друга инфраструктура.

Какво договорихме – ще изброя държавните и общинските дейности в които имаме договорености.

Регионалният съвет на КНСБ има основания да подкрепи бюджет 2016 година, но искаме да кажем, че е нужна промяна, необходими са реформи  и за реформи започна да се говори в публичното пространство – оптимизиране на мрежата в детското здравеопазване, тестване на делегирани бюджети в детските градини. Очакваме действия и диалог, за да се плати  по – ниска социална цена.      

РС на КНСБ Добрич изслуша кандидатите за кметове на Добрич

 • 01

РС на КНСБ Добрич проведе среща днес с кандидатите за кметове на Добрич. Целта  бе те да чуят как синдикатите   виждат развитието на местната икономика, която произвежда работни места,  развитието на местните дейности, които се финансират от общинските бюджети,  социалния диалог, който трябва да се развива на общинско ниво. Цел на срещата бе и да се чуе  как кандидатите за кметския стол виждат развитието на нашия град в следващия мандат.