РС на КНСБ Враца чества своята 25-та годишнина

  • 01

На 7 май 2015 год. РС на КНСБ Враца отбляза своята 25-та годишнина с юбилеен дискусионен форум на тема „Социален диалог и колективно трудово договаряне”, който се проведе в гр. Враца.

Участие във форума взеха президентът на КНСБ Пламен Димитров, вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков, председателят на РС на КНСБ – Враца  Деница Нитова, представители на Областна инспекция по труда, социални партньори, синдикални председатели на СО, експерти и др.

Сред най-важните стъпки, направени от правителството и под натиска на КНСБ Пламен Димитров посочи възстановения диалог между социалните партньори, увеличението на минималната заплата, както и криминализацията на неплащането на осигурителни вноски. Само последната стъпка е довела до влизането в държавната хазна през първото тримесечие на 280 млн.лева повече в сравнение със същия период на миналата година. Обаче Пламен Димитров изтъкна и това, че „опита да се икономисат 400 млн. чрез заложените съкращения в държавните администрации доведе на места до покачване на напрежението и хората са готови и на протестни действия.”

В анализа  за актуалното състояние на пазара на труда в област Враца бе посочено, че населението в региона според данни на НСИ към 31.12.2014 е 175 169 души, от които 103 192 души живеят в градовете, а останалите 71 977души в селата. 102 505 души са в трудоспособна възраст. Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Враца към края на декември 2014 г. са намаляли с 1891 души спрямо Януари 2014г. (от 40067 на 38176).

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2014 год. годината са получили наетите лица в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива”, в добивната промишленост и строителството, където заплатите са в интервала 930-1500 лв.

В края на м. Март 2015г. броят на регистрираните безработни лица в Д”БТ” - Враца е 5054, като броят им е със 109 лица повече в сравнение с предходния месец.

Равнището на безработица е 14,08% за ДБТ – Враца, като то е нараснало в сравнение с м. Февруари 2015г. с 0,31 пункта. Равнище на безработица за Областта  към 31.03.2015 год е 21,14%. Безработни младежи до 29 год. са 823 бр.; Общ. Враца – 618 бр.; Общ. Криводол - 205 бр.

Безработните младежи без специалност са 55,65%, а с основно и по-ниско образование – 38,52%. Безработни  над 50-годишна възраст – 1935 бр.; Общ. Враца – 1483 бр.; Общ. Криводол - 452 бр.

Броят на регистрираните безработни на възраст над 50 години е нараснал с 43 лица, което представлява  2.27% повече спрямо предходния месец / за община Враца нарастването  е с 29 бр., а за община Криводол се наблюдава нарастване с 14 бр./.  Безработни лица с трайни увреждания – 462 бр.; Общ. Враца – 395 бр.; Общ. Криводол - 67 бр. Броят на регистрираните безработни лица с трайни увреждания нараства спрямо предходния месец с 19 броя, което представлява 4.29%.  Продължително безработни  лица – 1953 бр.; Общ. Враца – 1389 бр.; Общ. Криводол - 564 бр.

Броят на регистрираните продължително безработни лица е нараснал със 67 лица, което представлява  3.55% повече спрямо предходния месец, а за община Криводол се наблюдава нарастване със 74 бр. Броят на продължително безработните младежи до 29 години е 185 и представляват 9,47 %  от общия брой продължително безработни лица. Образователен признак: Висше образование -   549; Средно образование – 2691; Основно и по-ниско – 1814.

През месец март работодателите са обявили на първичния трудов пазар 140 работни места (33 броя повече от предходния месец). От заявените работни места на първичен пазар 55.71% са от частен сектор – общо 78 работни места. През месец март 2015г. най-много свободни работни места са заявени от: преработваща промишленост (44 места), търговия, ремонт на автомобили (32 места), строителство (10 места)и други.  В сравнение с м. Март 2014 г. броят на заявените работни места на първичен пазар намалява с 3.  Със свободните работни места от предходния месец – 35 и обявените СРМ по програми за заетост - 18, през месец април на безработните лица са предложени общо 193 работни места.

Предизвикателствата, които стоят пред пазара на труда, са свързани с негативната тенденция на застаряването на населението, ниското равнище на заетост, слабата или несъответстваща на потребностите на пазара на труда квалификация на работната сила, продължителната безработица, безработицата сред неравностойните групи и работната сила ниската адаптивност на работната сила.