Нов колективен трудов договор в направление „Социални дейности” – община Видин

В началото на месец декември бе подписан КТД в направление „Социални дейности” в община Видин. Договорът е със срок на действие до края на 2013 г. и ще се ползва от четирите синдикални организации на направлението, три от които са новосъздадени през есента с активното съдействие и инициативата на РС на КНСБ във Видин.

Синдикалните членове на организациите при Дома за деца с умствена изостаналост – село Гомотарци, Дома за стари хора – село Кутово, Дневния център за деца с увреждания „Пролет” – Видин, и при Центъра за обществена подкрепа – Видин, ще ползват основен платен годишен отпуск в размер на 23 дни и завишен отпуск по Наредбата за работа с лица с увреждания. В КТД е договорен 1% „клас“ за придобит трудов стаж и професионален опит, като придобитият в други предприятия трудов стаж се зачита изцяло.

С КТД работодателят се задължава ежегодно и за своя сметка да осигурява на работещите в Направление „Социални услуги” безплатни медицински прегледи, добри условия на работа, безплатна храна на работещите при специфични условия и ободрителни напитки през нощната смяна.

Осигурени са и средства за фонд СБКО в размер на 3% месечно, които ще се начисляват към работната заплата.  Също така работодателят ежегодно ще осигурява средства за работно облекло по приложен списък на категории работници и служители от направлението.

Екипът на РС на КНСБ –Видин оказа методическа помощ при изготвянето на проекта и участваше в преговорите до тяхното финализиране и регистриране на КТД в отдел „Инспекция по труда” – Видин.

Особено активни по време на преговорите с управителя на Направление „Социални услуги” Роми Василева бяха младите и амбициозни председатели на синдикалните организации. За повишаване на знания им те ще бъдат включени и в планираните обучения от РС на КНСБ – Видин, и Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации.