Учредяване на Младежки форум на КНСБ в гр. Благоевград

На 09.04.2010г. в гр. Благоевград се проведе учредително събрание за създаване на Младежки форум на КНСБ в гр. Благоевград.
На събранието присъстваха Председателят и Експертите от РС на КНСБ гр. Благоевград и 12 младежи изразили желанието да вземат участие в Младежкия форум на КНСБ. За Председател на събранието бе избран Експертът от РС на КНСБ гр. Благоевград Мария Михалкова, за протоколчик: един от участващите младежи-Костадин Рупов.

Събранието протече при следния дневен ред:
1. Учредяване на Младежки форум на КНСБ гр. Благоевград;
2. Избор на ръководство на Младежкия форум /Председател/;
3. Начин  и период на провеждане на заседанията на Младежкия форум.

По т. 1 от Дневния ред Председателят на РС на КНСБ гр. Благоевград г-н Васил Чолаков направи изказване относно изразеното желание да бъде учреден Младежки форум на КНСБ в гр. Благоевград като благодари за инициативността и будния дух на младежите споделящи идеологията и целите на КНСБ. Гласуването за учредяване на Младежки форум на КНСБ в гр. Благоевград приключи с «за:12 гласа», «против:0 гласа», «въздържали се: 0 гласа».
По т. 2 от дневния ред Г-н В. Чолаков предложи за Председател на Младежкия форум- Експертът от РС на КНСБ гр. Благоевград Мария Михалкова. При гласуването за Председател на Младежкия форум на КНСБ в гр. Благоевград да бъде избран Експертът от РС на КНСБ гр. Благоевград Мария Михалкова съотношението беше следното «за:12 гласа», «против:0 гласа», «въздържали се: 0 гласа»
По т. 3 от дневния ред новоизбраният Председател М. Михалкова направи предложение заседанията да се провеждат под формата на срещи всеки последен петък от месеца в заседателната зала на РС на КНСБ гр. Благоевград. Решението бе прието единодушно.
Енергията и оптимизмът на младите хора бяха силно заразителни. След като учредителното събрание приключи те си пожелаха много воля и успехи в подетото начинание и се разделиха с нетърпение за следващата си среща.