Предстоящи протести в системата на пожарната и гражданска безопасност поради готвени съкращения

  • ogneborec

На 27 януари 2015 г. политическото ръководството в МВР проведе среща със синдикалните организации на служителите в министерството. На срещата бе заявено намерение за съкращаване на 3,5% от щатовете на четирите главни дирекции в МВР, включително в системата на пожарната безопасност и защитата при пожари, бедствия и извънредни ситуации.

В дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, една от най-големите структури в МВР с 8847 щатни бройки, към момента са незаети над 1000 щата на длъжности „пожарникари“, „спасители“, „инспектори по държавен противопожарен контрол“ и „водачи на специални противопожарни автомобили“.

Незапълването на щатните длъжности, пряко участващи в пожарогасителни и спасителни дейности, както и тяхното намаляване прави невъзможно сформирането на дежурни екипи и води до увеличаване времето за оперативна намеса и намаляване ефективността на действията. В някои структурни звена с по-голяма отдалеченост едно от друго, при ликвидиране на възникнали произшествия, е затруднено взаимното им подпомагане и се създава риск от сериозно повишаване на материалните загуби, а в някои случаи – дори и от загуба на човешки живот. За разрешаване на проблемите се командироват служители от една Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в друга. Неокомплектоването на съставите води до допълнително събиране на свободния от дежурство личен състав.

Заедно с това непопълването на щатните длъжности, пряко участващи в държавния противопожарен контрол и превантивна дейност, създава предпоставки за неефективно упражняване на възложените им функции.

Въпросите, свързани с горепосочените проблеми, са поставяни многократно пред политическите ръководства на МВР в последните години, но не са намерили своето решение.

Националният синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец“ – КНСБ заявява, че ако не бъде намерено решение на проблемите в близките дни, в неделя, 1 февруари 2014 г., от 11.00 ч. в сградата на КНСБ, ет. 11, конферентна зала ще проведе пресконференция, на която ще съобщи решението си за предприемане на синдикални действия.