Социалните партньори в пивоварната индустрия управляват промяната чрез диалог

  • 0001Glavna_SBHN

На 25 февруари 2015 г. в новата конферентна зала „Европа“ на централата на КНСБ се състоя честването на 25-тата годишнина на Синдикат „Бира, храни и напитки” (СБХН) – КНСБ

, учреден на 10 февруари 1990 г. Синдикатът е правоприемник на Синдикалния съюз на пивоварите, създаден през 1905 г. В синдикалния празник взеха участие президентът на КНСБ Пламен Димитров, вицепрезидентът Чавдар Христов, изпълнителните секретари на КНСБ Николай Недев и Юлия Симеонова, председателят на СБУ Янка Такева, председателят на ФНСМ Валентин Вълчев, председателят на Националната федерация на труда „Химия и индустрия” Красимир Кръстев, председателят на Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост Димитър Табаков, председателят и заместник-председателят на СФ „Металици” Васил Яначков и Ренета Петрова, заместник-председателят на НБС „Водоснабдител” Красимир Богоев, както и екипът на Института за синдикални и социални изследвания и др. От страна на работодателите участие във форума взеха Деян Беко – генерален директор на „Карлсберг-България” АД, Мая Тасева – мениджър човешки ресурси на „Карлсберг-България” АД, Елза Маркова – изпълнителен директор на „БЕЛЛА-България” АД, Яна Стоичкова – представител на „Каменица” АД, Нина Владимирова – мениджър корпоративни и правни въпроси при „Загорка” АД, Недялка Христова – мениджър на „Анимекс” ЕАД, Ивана Радомирова – изпълнителен директор на Съюза на пивоварите в България, Владимир Бояджиев – директор на Националния институт за помирение и арбитраж, както и Румен Еленкин – председател на Федерация „Хранителна и питейна промишленост“ към КТ „Подкрепа”.

За предизвикателствата пред социалните партньори в пивоварната индустрия и за управлението на промяната чрез диалог говори председателят на СБХН Красимир Пащрапански:

„За нас откритият и честен диалог е единственият перспективен начин за общуване като социални партньори, а колективното трудово договаряне е „алфата” и „омегата” за противодействие и справяне с последствията на кризата. За нас социалният диалог и колективното трудово договаряне са постоянно пулсиращи величини, чийто барометър са конкурентоспособността, доходите, социалната политика и закрила. Затова СБХН постави основен акцент върху браншовото договаряне. Вече говорим за кариерно развитие и качество на трудовия живот, защото достойният труд е носещата конструкция на социалния диалог.

Договорените пет дни за вътрешно фирмено обучение запълнихме с обучения по ключови компетенции като „Лидерство” и „Работа в екип”. Стремежът ни като социални партньори е да наложим тези модели на поведение и да се работи за преодоляване на всяка ненужна съпротива. Предстои ни работа с „веригите на доставки”. Тук е необходимо да се случват промени на всички нива. Социалните партньори приемат обучението и развитието на персонала като главно конкурентно предимство и принадена стойност за човека на труда. Като социални партньори сме заложили в своите „Приоритети за периода 2015 – 2020 г.” на „дуалното” обучение и изграждането на Паритетна комисия за контрол. Само с квалифицирани работници и служители може да се превъзмогнат негативите на кризата. Налагането на иновацията като ново явление и движеща сила на промяната намери място в браншовия КТД. За целта наложихме като практика т.нар. „Състезание по идеи”. Системата създава благоприятна среда за насърчаване инициативата на работещите и подпомага създаването на корпоративна култура на идентифициране с фирмата. Иновациите и инвестициите са единен и комплексен обновителен процес при създаване на конкурентни предимства и потенциал.

Информирането и консултирането е крайъгълен камък в социалния диалог и знак на жизнена демокрация, това е „новата валута” на съвременните индустриални отношения. Като социални партньори договорихме увеличаване на обема на представянето на информация от нефинансов характер. Постигнахме успех, като създадохме някои помощни средства за по-добра фирмена култура –писмени публикации и онагледена информация; издаване на фирмени списания и бюлетини; провеждане на срещи в „Ден на отворените врати” и приемни; организиране на семинари и др. Приетият от социалните партньори Меморандум за корпоративна социална отговорност (КСО) и Етичен кодекс описват социалната отговорност на дружествата от пивоварната индустрия. Основната ни цел е превръщането на КСО в инструмент за управление на промяната, а наличието на социален диалог – в гаранция за постигане на нещо по-добро за хората и бизнеса. Политиките в подкрепа на семейството са предмет на КСО на предприятията и предпоставка за промени в разбирането за труда и семейството. Добрата социална политика създава възможност за по-силна мотивация и по-добър корпоративен климат. Социалните партньори провеждат миксирана социална политика, която включва: пакет за децата – за празника на детето, за първия учебен ден и Коледа; пакет за съвместяване на трудовия и семеен живот; допълнително здравно и пенсионно осигуряване; ангажиране в дейности с дългосроченсоциален ефект; пакет за социално подпомагане – почивки, физическа култура и спорт, Коледни и Великденски ваучери за храна, ВСК и др.“

{gallery count=1 height=308 width=758 counter=0 links=0 alignment=center navigation=both orientation=horizontal}pics/new0585{/gallery}

Аргументиран и задълбочен анализ за цената на труда като разход на работодателя и заплата за работника в пивоварната индустрия бе направен от проф. д.ик.н. Мария Сотирова. Впечатляваща презентация за обучителните процеси, които текат в „Карлсберг” АД, и прилагането на Лийн философията направи Мая Тасева.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров бе отличен от СБХН с грамота и юбилеен плакет. Лидерът на Конфедерацията благодари на членовете на СБХН за солидарността им в общата борба на КНСБ за справедливост за работеща България. В словото си той акцентира върху успешното развитие на бранша, наложил се с висока добавена стойност и конкурентоспособност. Той изказа увереността си, че постигнатите успехи са дело на конструктивния диалог между социалните партньори и те ще бъдат основа за по-нататъшното развитие на бранша и утвърждаването на СБХН като един надежден ориентир в променящия се свят.

Ивана Радомирова изрази удовлетворение от работата със социалните партньори, като изрази амбиция за още по-добър „релеф” на колективното трудово договаряне на браншово ниво.

Форумът завърши с приемането на приоритети за социалното партньорство и колективното договаряне в Пивоварната индустрия за периода 2015 – 2020 г.