Държавата блокира работата на „Аурубис България”

„Изключително сме обезпокоени от реално формиращата се опасност едно от най-добрите предприятия на българската индустрия – „Аурубис България” АД, да преустанови дейността си.” Това заявяват председателите на СФ „Металици” – КНСБ инж. Васил Яначков и на НФ „Металургия” – КТ „Подкрепа” Людмил Павлов в свое писмо до председателя на Народното събрание на РБ Михаил Миков, министър-председателя на РБ Пламен Орешарски, до министрите на околната среда и водите Искра Михайлова, на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев и на труда и социалната политика д-р Хасан Адемов и други.

Като причина за тази опасност те посочват неспазването на законовите срокове от страна на държавните институции за вземане на решение по стартираната от дружеството процедура за оценка на въздействието върху околната среда. Процедурата е започната във връзка с надграждането на хвостохранилище и изграждане на депо за утайки от пречистване на отпадъчни води и газове. Реализирането на това инвестиционно предложение е от изключителна важност за производствената дейност на предприятието, тъй като то обезпечава екологосъобразното депониране на крайните отпадъчни материали от производството на мед.

Дружеството е извършило цялата процедура по законовия ред, но въпреки че срокът за вземане на решение от компетентните държавни органи е бил 10 март 2014 г. и въпреки многобройните напомнителни писма от страна на дружеството, засега такова решение няма.

В писмото си председателите на двете федерации подчертават, че ако тези съоръжения не бъдат изградени до края на 2014 г., съществува реална опасност от спиране на дейността на едно от най-добрите предприятия в България. Те обръщат внимание, че „Аурубис България” е основен работодател в региона на Средногорието и осигурява доход на 800 пряко заети в компанията, респективно на техните семейства. Благодарение на предприятието се осигуряват доходи и заетост на работещите във външни фирми, опериращи на територията на завода, които от своя страна наброяват над 1500 души.

Освен това „Аурубис България” формира значително положително външнотърговско салдо и способства за превръщането на българската металургия в структуроопределящ сектор, който подобрява външнотърговския баланс на страната. Инвестициите за последните десет години в повишаване на производителността чрез въвеждане на нови технологии в завода, както и в опазване на околната среда са на стойност над 500 млн. евро. През 2013 г. производството на компанията е 297 000 тона анодна мед, 226 000 тона катодна мед и 1 млн. сярна киселина, от които 95% са за външния пазар и позиционират компанията като износител номер едно в страната.

„Странно е, че това се случва в момент, в който правителството прокламира като основна своя цел възраждането на индустрията в България в контекста и на политиката на Европа”, подчертават в своето писмо председателите на СФ „Металици” – КНСБ и НФ „Металургия” – КТ „Подкрепа”. Те изтъкват, че подобно поведение от страна на държавните органи е лош сигнал за всички инвеститори в България и представлява национален скандал.

Председателите на двете федерации – основни членове на КНСБ и КТ „Подкрепа”, настояват за незабавна реакция и разрешаване на проблема. Те сигнализират, че в противен случай всички работещи в системата на металургията и индустрията на България ще предприемат категорични действия.

Синдикалните председатели заявяват още, че за случая ще информират Европейската и Световната федерация на индустриалните работници.

Писмо на председателите на СФ „Металици” – КНСБ инж. Васил Яначков и на НФ „Металургия” – КТ „Подкрепа” Людмил Павлов относно риска от спиране на дейността на „Аурубис България” АД, поради неспазване на нормативните изисквания (срокове) от страна на компетентните държавни институции